Så styrs Helsingborg

Helsingborgs stad är en politiskt styrd organisation. Stadens förtroendevalda företräder invånarna och ansvarar för stadens service och tjänster i syfte att skapa bästa möjliga livskvalitet för de som bor och verkar i Helsingborg.

Helsingborgs stad styrs utifrån visionen Helsingborg 2035 och programmet för mandatperioden. Stadens vision Helsingborg 2035 beskriver hur Helsingborg ska utvecklas åren fram till 2035. Programmet för mandatperioden, mål, inriktningar och styrdokument förtydligar och stödjer arbetet mot visionen.

Tillitsbaserad styrning

Stadens styrning bygger på ett förtroendefullt samspel mellan politiker och tjänstepersoner, mellan chef och medarbetare och mellan staden och dess invånare, företag och organisationer. Här kan du läsa mer om tillitsbaserad styrning i Helsingborg.