Mål, ekonomi och budget

I den politiska planerings- och uppföljningsprocessen sätter politiken inriktning och mål, fastställer budget samt följer upp resultat och ekonomi.

Varje år fattar politikerna beslut om hur de ska fördela pengarna till stadens nämnder kommande år och vilka mål, områden och investeringar som de särskilt vill prioritera. Kommunfullmäktige beslutar också om bolagens ägardirektiv. Vi följer upp mål, ekonomi och ägardirektiv tre gånger om året.

Planera i olika steg

Så planerar kommunkoncernen för kommande år (klicka för att se en förstoring av bilden).
Så planerar kommunkoncernen för kommande år (klicka för att se en förstoring av bilden).
Så planerar kommunkoncernen för kommande år (klicka för att se en förstoring av bilden).

I februari tar kommunstyrelsen beslut om stadens övergripande planeringsanvisningar för mål och ekonomi. Utifrån planeringsanvisningarna arbetar nämnder fram förslag som presenterar mål och inriktning, budget och plan för investeringar. Ägardialog om ägardirektiven sker mellan moderbolaget HSFAB och de helägda dotterbolagen.

I april och maj har stadens politiska ledning dialog med nämnder och bolag. Därefter tar kommunstyrelsen fram ett förslag till mål och ekonomi för hela staden som kommunfullmäktige beslutar om i juni. Samtidigt fastställer kommunfullmäktige bolagens ägardirektiv.

I september fastställer förvaltningschefen förvaltningens verksamhetsplan och i november/december beslutar nämnden om internbudgeten. Före årsskiftet fastställer bolagen sina affärsplaner.

Följa upp under året

https://media.helsingborg.se/uploads/networks/1/2015/01/folja-upp-mal-och-ekonomi-fullformat.jpg?_t=1660139268
Så följer kommunkoncernen upp under året (klicka för att se en förstoring av bilden).
Så följer kommunkoncernen upp under året (klicka för att se en förstoring av bilden).
Så följer kommunkoncernen upp under året (klicka för att se en förstoring av bilden).

Kommunkoncernen följer upp mål och ekonomi tre gånger per år. Detta sker i två delårsrapporter och i årsredovisningen. Rapporterna innehåller uppföljning av nämnders och bolags mål och resultat, ekonomi och investeringar.

Under året har förtroendevalda och tjänstepersoner också en kontinuerlig dialog i olika forum där de följer upp verksamheten. I oktober sker en formaliserad resultatdialog med styrande politiker och tjänstepersoner.

En gång om året bjuder kommunstyrelsens ordförande in till nämnddagen och bolagsdagen. Dessa dagar ger stadens förtroendevalda möjlighet att möta och få kunskap om nämnder och bolags olika verksamheter.

Här finns publikationer om mål och ekonomi och årsredovisningen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.