Stadens styrmodell

Politisk styrning handlar om att styra organisationen så att den politiska viljan får genomslag. För att styra Helsingborg stads verksamheter har stadens förtroendevalda beslutat om en styrmodell.

Helsingborgs stads styrmodell (klicka för att se en förstoring av bilden).

Stadens vision Helsingborg 2035 är vår gemensamma och långsiktiga målbild för framtiden. Den tydliggör hur politiken långsiktigt vill utveckla Helsingborg. I programmet för mandatperioden beskriver de styrande den politiska viljeinriktningen för mandatperioden.

Med stadens inriktningar prioriterar politiken ett antal tvärsektoriella utmaningar som den vill att organisationen ska fokusera på för att Helsingborg ska utvecklas i riktning mot stadens vision.

Stadens egna styrdokument förtydligar politiska viljeinriktningar och ambitioner eller förhållningssätt. Styrdokumenten ger en vägledning till vad vi behöver göra och fokusera på för att anta de utmaningar som staden står inför och för att uppnå vision Helsingborg 2035.

Alla nämnder och bolag har ett uppdrag som beskriver syftet med verksamheten. Uppdraget kompletteras med nämndens eller bolagets inriktning där politiken talar om i vilken riktning de vill utveckla verksamheten under mandatperioden.

För att styra och prioritera fastställer kommunfullmäktige också mål för stadens nämnder och bolag. Målen tydliggör politiska prioriteringar och har invånarna i fokus. Stadens nämnder och bolag ansvarar för arbetet att uppnå målen.