Stadens styrmodell

Politisk styrning handlar om att styra organisationen så att den politiska viljan får genomslag. För att styra Helsingborg stads verksamheter har stadens förtroendevalda beslutat om en styrmodell.

Helsingborgs stads styrmodell (klicka för att se en förstoring av bilden).

Stadens vision Helsingborg 2035 är vår gemensamma och långsiktiga målbild för framtiden. Den tydliggör hur politiken långsiktigt vill utveckla Helsingborg. I programmet för mandatperioden beskriver de styrande den politiska viljeinriktningen för mandatperioden.

Med stadens inriktningar prioriterar politiken ett antal tvärsektoriella utmaningar som den vill att organisationen ska fokusera på för att Helsingborg ska utvecklas i riktning mot stadens vision.

Stadens egna styrdokument förtydligar politiska viljeinriktningar och ambitioner eller förhållningssätt. Styrdokumenten ger en vägledning till vad vi behöver göra och fokusera på för att anta de utmaningar som staden står inför och för att uppnå vision Helsingborg 2035.

Kommunfullmäktige fastställer uppdrag, inriktning och mål för nämnderna och bolagen. Uppdraget beskriver syftet med nämndens eller bolagets verksamhet medan inriktning och mål uttrycker politiska prioriteringar inom uppdraget.

Inriktningen och målen har fokus på invånare, företag och organisationer och ska leda till resultat och effekter som skapar ett mervärde för dem. Stadens nämnder och bolag ansvarar för att styra verksamheten enligt inriktningen och mot målen.

Tillitsbaserad styrning

Tillitsbaserad styrning är ett förhållningssätt som handlar om att på bästa sätt ta tillvara medarbetares och invånares förmågor och engagemang för att skapa bättre kvalitet i service och tjänster. Grunden för tillitsbaserad styrning i Helsingborg finns i vår medarbetar- och ledarpolicy.

I Helsingborg har vi en tillitsbaserad styrning och ledning för att:

  • Skapa goda serviceupplevelser och livskvalitet för stadens invånare
  • Bättre kunna hantera komplexa problem och utmaningar
  • Stärka stadens innovationskraft
  • Främja en bra arbetsmiljö för tjänstepersoner och förtroendevalda

Tillitsbaserad styrning är ett förhållningssätt och en ledningsfilosofi som utgår från tillit, invånarens fokus, helhetssyn och samspel, handlingsutrymme, kunskap och öppenhet. Du kan läsa mer om tillitsbaserad styrning i Helsingborg i dokumentet Politisk styrning och verksamhetsstyrning i Helsingborgs stad (pdf 1MB).

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?