Stadens styrmodell

Politisk styrning handlar om att styra organisationen så att den politiska viljan får genomslag. För att styra Helsingborg stads verksamheter har stadens förtroendevalda beslutat om en styrmodell.

Helsingborgs stads styrmodell (klicka för att se en förstoring av bilden).

Stadens vision Helsingborg 2035 är vår gemensamma och långsiktiga målbild för framtiden. Den tydliggör hur politiken långsiktigt vill utveckla Helsingborg. I programmet för mandatperioden beskriver de styrande den politiska viljeinriktningen för mandatperioden.

Med stadens inriktningar prioriterar politiken ett antal tvärsektoriella utmaningar som den vill att organisationen ska fokusera på för att Helsingborg ska utvecklas i riktning mot stadens vision.

Stadens egna styrdokument förtydligar politiska viljeinriktningar och ambitioner eller förhållningssätt. Styrdokumenten ger en vägledning till vad vi behöver göra och fokusera på för att anta de utmaningar som staden står inför och för att uppnå vision Helsingborg 2035.

Kommunfullmäktige fastställer uppdrag, inriktning och mål för nämnderna och bolagen. Uppdraget beskriver syftet med nämndens eller bolagets verksamhet medan inriktning och mål uttrycker politiska prioriteringar inom uppdraget.

Inriktningen och målen har fokus på invånare, företag och organisationer och ska leda till resultat och effekter som skapar ett mervärde för dem. Stadens nämnder och bolag ansvarar för att styra verksamheten enligt inriktningen och mot målen.