Publikationer och årsredovisning

Varje år tar kommunkoncernen Helsingborg fram en plan för mål och ekonomi, delårsrapporter och en årsredovisning.

Staden ska enligt lag årligen ta fram en plan för mål och ekonomi (budget) samt redovisa sin ekonomi och hur skattepengarna använts.

Plan för mål och ekonomi (budget)

Varje år fattar kommunfullmäktige beslut om det kommande årets plan för mål och ekonomi. Då bestämmer politikerna om budgeten, hur de ska fördela pengarna och vilka mål och områden som de särskilt vill prioritera.

Årsredovisning

I årsredovisningen redogör vi för den verksamhet som har genomförts under året. Här kan du till exempel läsa om skolverksamheten, äldreomsorgen och stadens arbete med social och miljömässig hållbarhet.

Du kan också ta del av vår ekonomiska redovisning och bland annat se hur mycket pengar som under året har använts till skolor, fritidsverksamhet, kultur, stadsbyggnad med mera.

Årsredovisningen redogör för dels kommunens nämnder, dels de bolag där kommunen är majoritetsägare. Här kan du läsa vilka bolag kommunen äger.

Delårsrapporter och delårsbokslut

Utöver årsredovisningen följer kommunkoncernen upp mål och ekonomi i en delårsrapport och i ett delårsbokslut. Rapporterna innehåller uppföljning av nämnders och bolags mål och resultat, ekonomi och investeringar.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?