Du ska även lämna in följande i samband med din ansökan:

  • verksamhets- och revisionsberättelse för föregående år samt gällande stadgar
  • budget både för innevarande och sökande år, med redovisning av verksamhetens omfattning och inriktning
  • arbetsplan som beskriver syfte, mål, förväntat resultat, samt en plan för utvärdering och redovisning av hur ni eventuellt använt tidigare erhållet bidrag.

Vård- och omsorgsnämnden har rätt att granska verksamhetens ekonomi och kräva in uppgifter om verksamheten när som helst under löpande verksamhetsår. Verksamhetsstödet kan återkrävas helt eller delvis om verksamheten avviker från riktlinjerna och inte utför den verksamhet som stödet avser.

Beslut

  • Vård- och omsorgsnämnden beslutar om fördelning av verksamhetsbidrag för nästkommande verksamhetsår på nämndsammanträde i november varje år.
  • Vård- och omsorgsnämnden prövar löpande ansökningar om startbidrag.
  • Förvaltningschefen beslutar i ärenden avseende belopp upp till ett halvt prisbasbelopp. Läs mer om prisbasbelopp på ne.se

Vård- och omsorgsnämnden beslutar avseende belopp därutöver.