Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Bidrag från vård- och omsorgsnämnden

I Helsingborg är det vård- och omsorgsnämnden som beviljar bidrag till föreningar och organisationer som bedriver frivilligt socialt arbete för äldre människor eller personer med funktionsnedsättning. 

Syftet med bidraget är att stödja de verksamheter som förstärker och kompletterar den verksamhet som kommunen bedriver.

Verksamheter som organiserar och aktiverar äldre och/eller människor med någon funktionsnedsättning som kan behöva lite extra stöd prioriteras. Det kan till exempel vara en verksamhet som:

  • utvecklar nya träffpunkter och mötesplatser
  • främjar social gemenskap och samtidigt är kultur- och åldersöverbryggande
  • Helsingborgs kommun uppmuntrar olika slags nätverkssamarbete, det vill säga organisationer som samarbetar med varandra men också med kommunen

Tre typer av bidrag

Det finns olika slags bidrag som du kan söka: verksamhetsbidrag, startbidrag och kompletterande verksamhetsstöd:

Verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidraget är ett stöd till organisationer som bedriver en etablerad verksamhet som förstärker och kompletterar kommunens egen verksamhet. Verksamhetsbidraget avser stöd till verksamheten och kan omfatta stöd till driftskostnader och hyreskostnader.

Verksamhetsbidraget beviljas för ett år i taget.

Ansökningsblankett för verksamhetsbidrag (pdf 135 kB). Mejla eller skicka in din ansökan per post. Ansökan måste vara inskickad mellan den 15 mars och den 31 augusti för kommande verksamhetsår för att anses vara inlämnade i tid. Ansökningar som inkommer utanför den perioden kommer inte att prövas.

Riktlinjerna för verksamhetsstöd (pdf 33,6 kB).
När du ansöker om verksamhetsbidrag från vård- och omsorgsnämnden måste vi behandla dina personuppgifter.  Läs mer om hur vi behandlar dem.

Startbidrag

Startbidraget avser att vara ett stöd till projekt i enlighet med de prioriteringar som angetts ovan. Startbidrag kan sökas under hela året. Om organisationer ingår egna ekonomiska avtal som sträcker sig utöver de tidsramar som anges i förutsättningarna kan detta inte åberopas som skäl för fortsatt bidrag.

Ansökningsblankett för att söka startbidrag och kompletterande verksamhetsbidrag (pdf 36,5 KB)

När du ansöker om startbidrag från vård- och omsorgsnämnden måste vi behandla dina personuppgifter. Läs mer om hur vi behandlar dem.

Kompletterande verksamhetsstöd

Kompletterande verksamhetsstöd kan utges om syfte och övriga villkor enligt riktlinjerna är uppfyllda. Kompletterande verksamhetsstöd kan avse verksamheter som bidrar till att pröva och utveckla nya metoder och idéer inom verksamhet för målgrupperna.

Kompletterande verksamhetsstöd kan sökas under hela året.

Ansökningsblankett för att söka startbidrag och kompletterande verksamhetsbidrag (pdf 36,5 KB)

När du ansöker om kompletterande verksamhetsstöd från vård- och omsorgsnämnden måste vi behandla dina personuppgifter. Läs mer om hur vi behandlar dem.

Så söker du bidraget

I din ansökan ska du ange tydliga mål och inriktning för verksamheten. Ange också från vilka instanser som du har sökt bidrag, så att förvaltningen kan samordna bidragsgivningen med andra.

Du ska även lämna in följande i samband med din ansökan:

  • verksamhets- och revisionsberättelse för föregående år samt gällande stadgar
  • budget både för innevarande och sökande år, med redovisning av verksamhetens omfattning och inriktning
  • arbetsplan som beskriver syfte, mål, förväntat resultat, samt en plan för utvärdering och redovisning av hur ni eventuellt använt tidigare erhållet bidrag.

Vård- och omsorgsnämnden har rätt att granska verksamhetens ekonomi och kräva in uppgifter om verksamheten när som helst under löpande verksamhetsår. Verksamhetsstödet kan återkrävas helt eller delvis om verksamheten avviker från riktlinjerna och inte utför den verksamhet som stödet avser.

Beslut

  • Vård- och omsorgsnämnden beslutar om fördelning av verksamhetsbidrag för nästkommande verksamhetsår på nämndsammanträde i november varje år.
  • Vård- och omsorgsnämnden prövar löpande ansökningar om startbidrag.
  • Förvaltningschefen beslutar i ärenden avseende belopp upp till ett halvt prisbasbelopp. Läs mer om prisbasbelopp på ne.se

Vård- och omsorgsnämnden beslutar avseende belopp därutöver.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of helsingborg.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close