Vattenverksamhet i Oceanhamnen

Arbetet med att utveckla Helsingborgs nya stadsdel Oceanhamnen fortsätter. Just
nu planerar vi för arbeten i och i anslutning till vattnet kring Oslopiren och i området
där vi bland annat avser att anlägga en ö.
Under 15 juni–18 september 2024 är det samråd om den planerade vattenverksamheten. Då kan du tycka till om de föreslagna åtgärderna som gäller just arbeten i och vid vatten. Längre fram bjuder vi in till samråd om detaljplan för kommande bostäder.

Planerade åtgärder i och i anslutning till vatten

 • Upprustning av kajer på Oslopirens östra sida.
 • Anläggande av en ö samt broar i Oceanhamnens norra del, upptar cirka 18 000 kvadratmeter bottenyta.
 • Tillfällig utfyllnad i Oceanhamnens norra del, upptar cirka 1 800 kvadratmeter bottenyta.
 • Klimatskydd längs Oslopirens västra sida, upptar cirka 16 000 kvadratmeter bottenyta.
 • Förlängning av den befintlig kajen norr om Oslopiren.
 • Anläggande av en kanal genom Oslopiren och broar över kanalen.
 • Anläggande av småbåtshamn med nytt hamninlopp.
 • Anläggande av havsbad.
 • Grundvattenbortledning i samband med schakt under grundvattenytan.
 • Vid behov övertäckning eller muddring av förorenat sediment.
 • Masshantering och utsläpp av vatten, med mera.

Läs mer om de planerade åtgärderna och förväntad miljöpåverkan i samrådsunderlaget: Samrådsunderlag om planerad vattenverksamhet i Oceanhamnen (PDF, 5 MB)

Så kan du påverkas

Under arbetets gång kan du som bor i närområdet påverkas av till exempel buller och vibrationer. Vi stänger av ytor för allmänheten under byggtiden. Det gäller delar av Oceankajen och hela Oslopiren.

Karta över arbetsområdet och samrådskretsen

Den sträckande ytan visar området i Oceanhamnen där vi planerar att genomföra åtgärderna i och vid vatten. Cirkeln markerar den så kallade samrådskretsen, det vill säga det område inom vilket ljud från arbetet skulle kunna höras.

Samråd 15 juni–18 september 2024

Inför den här typen av åtgärder krävs tillstånd hos Mark- och miljödomstolen. Vi bjuder in till samråd i enlighet med 6 kapitlet i miljöbalken, inför ansökan om tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kapitlet. Även prövning enligt 9 kapitlet i miljöbalken kan bli aktuell, till exempel gällande masshantering och utsläpp av vatten.

Under samrådsperioden 15 juni–18 september 2024 kan du läsa om åtgärderna vi planerar och lämna synpunkter.

Samrådshandlingar

Här kan du ta del av hela samrådsunderlaget och läsa mer om de planerade åtgärderna och om förväntad miljöpåverkan: Samrådsunderlag om planerad vattenverksamhet i Oceanhamnen (PDF, 5 MB)

I Stadsbyggnadshuset på Järnvägsgatan 22 finns samrådsunderlaget i pappersformat. Fråga i receptionen så tar vi fram ett exemplar till dig.

Så tycker du till

Från 15 juni till och med 18 september 2024 kan du lämna synpunkter på den planerade vattenverksamheten. Det gör du via e-post till kontaktcenter@helsingborg.se eller post till Stadsbyggnadsnämnden
SE-251 89 Helsingborg

Ange diarienummer 683/2023 i mejlet/brevet.

Vid samrådsredogörelsen kan personuppgifter lämnas till Mark- och miljödomstolen. I övrigt hanterar vi dem enligt Helsingborg stads personuppgiftspolicy.

Välkommen på öppet hus 4 september

Onsdag 4 september klockan 15.00-18.00 är du välkommen på öppet hus i Stadsbyggnadshuset på Järnvägsgatan 22 i Helsingborg. Då svarar vi på frågor berättar mer om de planerade åtgärderna i och vid vattnet kring Oslopiren och den planerade ön i Oceanhamnen.

Vad händer efter samrådet?

Efter samrådsperioden går vi igenom alla inkomna syn­punkter från er som bor i området och från myndigheter, kommuner, organisationer, närliggande verksamheter och andra intressenter. Utifrån synpunkterna som kommit in tar vi fram en miljökonsekvensbeskrivning, som tar upp verksamhetens förväntade miljöeffekter, förslag till skyddsåtgärder och uppgifter om alternativa lösningar för verksamheten. Därefter lämnar vi in vår ansökan till Mark- och miljödomstolen, som beslutar om tillstånd.

Domstolens handläggning uppskattas till ungefär ett år. Vi kan påbörja planerade åtgärder tidigast från att vi har mottagit miljötillstånd.

Har du frågor?

Välkommen att höra av dig till Helsingborg kontaktcenter via e-post till kontaktcenter@helsingborg.se eller telefon 042-10 50 00.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.