Bibliotek och park då, nu och framåt

Collage biblioteket förr

Stadsbiblioteket ligger där söder möter norr, inbäddat i stadsparken. Både stadsbiblioteket och stadsparken är uppskattade mötesplatser i staden.

Marken donerades till staden 1870 av syskonen Krook, med villkoret att den skulle användas för ”promenad i plantering”. Parken anlades 1873-1874 och öppnades för allmänheten 1877.

1957 beslutades att placera ett nytt stadsbibliotek i Stadsparken. 1965 byggdes det efter ritningar av Arton arkitekter genom Jörgen Michelsen. Stadsbiblioteket är en ikon med sin 60-talsarkitektur, samtidigt som det finns möjligheter att utveckla byggnaden.

Nu

Ombyggnationer och tillbyggnader har gjorts i olika omgångar vilket gör att man behöver ta ett helhetsbegrepp. Stadsbibliotekets totala yta idag är 5 558 kvadratmeter. Av dessa används cirka 3 700 kvadratmeter publikt och till personalutrymmen. Resterande del är förråds- och magasinyta i källaren.

18-19 juni 2019 beslutade kommunfullmäktige om mål och ekonomi för Helsingborgs stad 2020. I investeringsplanen 2021-2026 beskrivs förnyelsen av stadsbiblioteket:

”Helsingborg har ett välbeläget, arkitektoniskt intressant och välbyggt stadsbibliotek. Byggnaden är drygt 50 år och har endast genomgått begränsade om- och tillbyggnader. Verksamheten är idag i många avseenden en annan och betydligt mer omfattande än vad byggnaden en gång projekterades för. För att möta morgondagens behov behöver Helsingborgs stadsbibliotek förnyas. Biblioteket har utvecklats till en uppskattad mötesplats. Detta i kombination med de möjligheter den tekniska utvecklingen skapar kommer att ställa krav på en jämförelsevis omfattande om- eller nybyggnad.”

Ombyggnation av stadsbiblioteket finns med i fastighetsnämndens investeringsbudget för 2023-2025 med totalt 300 miljoner. 100 miljoner går till renovering av den nuvarande byggnaden och 200 miljoner till nybyggnation.

Framåt

Planeringsarbetet har nu satt i gång och ser i punktform ut så här:

  • Fastighetsförvaltningen lämnade in en begäran om ändring av detaljplan, det vill säga att marken i området kommer att användas på ett nytt sätt.
  • Stadsbyggnadsförvaltningen har beslutat att inleda arbete med detaljplanen.
  • Helsingborgs bibliotek har rekryterat projektledare som tillträdde 15 januari 2020.
  • Helsingborgs bibliotek har påbörjat arbetet med lokalprogram. Ett lokalprogram är detaljerad beskrivning av vilka behov man har och hur man vill disponera lokalen. En projektledare från Fastighetsförvaltningen kommer sedan att leda arbetet.
  • Helsingborgs bibliotek kommer att arbeta både med invånar- och personalinvolvering. Mening med det är att man ska få olika perspektiv på arbetet. Bibliotekets projektledare har en viktig roll att spela i detta.

Senare kommer lokalprogrammet att göras klart och detaljplanen utformas. Ett tävlingsprogram tas fram, som leder till fram en arkitekttävling. Det vinnande förslaget får sedan utforma nybyggnationen, som beräknas vara avslutad tidigast 2025.

Allt detta sker i nära samarbete mellan stadsbyggnadsförvaltningen, fastighetsförvaltningen, stadsledningsförvaltningen och kulturförvaltningen.