Sök stöd för din invandrarförening

För att få föreningsstöd ska föreningen tillvarata helsingborgares intresse i fritids-, kultur-, mångfalds- och sociala frågor samt arbeta enligt demokratiska principer.

Helsingborgs stads mål är att fler invånare ska försörja sig själva och känna sig inkluderade i samhället. För att nå dit behöver vi föreningars viktiga resurser, kompetens och nätverk. Därför kan du som förening årligen söka föreningsstöd.

Du som söker ska:

 • vilja vara delaktig i det svenska samhället och möta andra helsingborgare.
 • uppmuntra kvinnor och unga att delta.
 • ha kreativa och nya idéer som stärker helsingborgare på sin väg mot arbete eller studier.
 • verka för inkludering för alla helsingborgare.
 • verka på demokratiska grunder.
 • motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
 • främja allas lika värde.
 • ha ett organisationsnummer samt kontonummer som är kopplat till organisationsnumret.

Så söker du föreningsstöd för din invandrarförening


INVA-SAM är ett stöd för din invandrarförening

INVA-SAM (Invandrarföreningarnas Samorganisation) är en paraplyorganisation för Helsingborgs invandrarföreningar och arbetsmarknadsförvaltningens partner. INVA-SAM arbetar på olika sätt för att stödja föreningslivet. Din förening kan till exempel få stöd med föreningskunskap, utbildningsinsatser och lokaler.

INVA-SAM kan stödja din förening:

 • med att planera, arbeta fram lösningar och söka medel för aktiviteter.
 • genom att bistå med kontakter och samarbeten till andra parter.
 • som mötesplats att möta invånare och bedriva aktiviteter.

Ta gärna kontakt med INVA-SAM så fort din förening tänkt söka föreningsstöd. INVA-SAM kan ge viktigt, praktiskt stöd under hela processen.

Kontakta INVA-SAM

Adress: Åhusgatan 2
Telefon: 042-21 06 66
E-post: info@inva-sam.se.

Samarbeta med andra föreningar

Du som enskild förening kan söka samarbete med andra föreningar eller organisationer för att hjälpas åt med att hitta nya lösningar på olika utmaningar i samhället.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?