Demokrativillkor och formella villkor

Sedan den 1 januari 2020 gäller följande demokrativillkor och formella villkor för föreningar som söker ekonomiskt stöd från Helsingborgs stad. Villkoren beslutades av kommunfullmäktige den 26 november 2019.

Staden håller just nu på att ta fram En väg in, vilket gör det möjligt för föreningar att enklare söka stöd genom digitala ansökningar. Detta beräknas vara infört i början av 2022.

Demokrativillkor

Dessa demokrativillkor gäller generellt för föreningar som ansöker om ekonomiskt stöd:

 • Föreningen har öppen antagning av medlemmar. Av stadgarna framgår vem som kan bli medlem och hur medlemmar antas.
 • Föreningen är inkluderande, det vill säga motverkar diskriminering enligt diskrimineringslagen och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
 • Föreningen värnar om enskildas grundläggande fri- och rättigheter och principen om alla människors lika värde genom att följa FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.
 • Föreningen främjar genom sitt arbete förståelsen för ett demokratiskt styrelseskick.
 • Föreningens verksamhet bedrivs med respekt för barns rättigheter enligt barnkonventionen.
 •  Föreningens verksamhet, i den del den riktar sig till barn och unga, ska bedrivas i en miljö som är fri från alkohol, tobak och spel om pengar.
 • Föreningens verksamhet får i övrigt inte strida mot svensk lag.
 • Föreningen ska vara fri från en förfallen skuld för skatter både hos Skatteverket och hos Kronofogdemyndigheten (mindre skuld av typen fordonsskatt för enstaka fordon kan accepteras).
 • Föreningen får inte vara försatt i konkurs eller vara föremål för insolvens- eller likvidationsförfaranden.

Genom att underteckna en ansökan om bidrag förbinder sig föreningen att följa de kvalitativa villkoren ovan.

Formella villkor

De formella villkoren är uppgifter som ska framgå av ansökan (se specifikationen för just det stöd din förening ansöker om):

 • Föreningens namn
 • Föreningens syfte
 • Organisationsnummer
 • Postgiro/bankkonto kopplat till föreningens organisationsnummer
 • Antagna stadgar
 • Uppgift om medlemsavgift
 • Styrelse/Revisorer
 • Justerat protokoll från årsmöte
 • Revisionsberättelse
 • Att föreningen är registrerad i stadens föreningsregister (gäller ej nystartade föreningar)
 • Anslutning till riksorganisation (om sådan finns)
 • Huvudsakligen bedriva sin verksamhet i Helsingborgs kommun
 • Föreningens styrelse har genomgått eller kommer under året att genomgå stadens utbildning för föreningar *
 • Ansökan om stöd ska undertecknas av behörig firmatecknare i föreningen (kan ske digitalt).

* Helsingborgs stad erbjuder i nuläget inte någon egen utbildning för föreningar eller föreningars styrelser.
Detta villkor kan enligt föreliggande tolkning uppfyllas av föreningar som ansöker om ekonomiskt stöd genom att medlemmar i styrelsen går en utbildning som arrangeras av föreningens riksorganisation, studieförbund, föreningslivets samorganisationer eller annan styrelseutbildning som staden bedömer som likvärdig. Föreningen ska efter genomgången utbildning lämna in intyg som styrker att styrelsens medlemmar fått sådan utbildning.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.