Kommunens krisberedskap

Helsingborgs stad ansvarar för att viktig samhällsservice fungerar både i vardagen och vid olika typer av samhällsstörningar. Därför arbetar vi systematiskt med att kunna förebygga, motstå och hantera samhällsstörningar.

Syftet med svensk krisberedskap är att värna befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet och förmågan att upprätthålla våra grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter.

Krisberedskapen bygger på att samhällets normala, dagliga verksamheter förebygger och hanterar olyckor och mindre omfattande störningar. Vid allvarliga samhällsstörningar kan resurserna förstärkas.

Helsingborgs stad ska kunna leda verksamheter effektivt vid en samhällsstörning. Krishanteringen leds i första hand av den verksamhet som har ansvaret i vardagen.

Krisberedskapen i Helsingborgs stad planeras och genomförs med stöd av risk- och sårbarhetsanalyser, utvärderingar från krisövningar, inträffade händelser samt stadens krisledningsplan för allvarlig samhällsstörning. Dessa är grunden för till exempel förebyggande åtgärder, kontinuitetsplaner och krisplaner.

Flera myndigheter kan beröras av en kris

Olika aktörer i samhället är beroenden av varandra, vilket blir tydligt om det inträffar en allvarlig samhällsstörning. I det svenska krishanteringssystemet finns så kallade sektors- och geografiskt områdesansvariga aktörer. Dessa aktörer ansvarar för att hjälpas åt inför och vid en samhällsstörning.

Sektorsansvar innebär att varje myndighet och organisation ansvarar för sitt eget verksamhetsområde i vardagen såväl som under en kris. Exempelvis ansvarar Livsmedelsverket för säker mat och bra dricksvatten och Svenska kraftnät för hållbar och säker energiförsörjning.

Kommunerna, länsstyrelserna och regeringen är geografiskt områdesansvariga. Exempelvis ansvarar Helsingborgs stad för krisberedskapen inom den kommunala verksamheten, Länsstyrelsen Skåne ansvarar för krisberedskapen inom länet och regeringen för Sveriges krisberedskap som helhet.

Som områdesansvarig för krisberedskap arbetar Helsingborgs stad med olika aktörer och ingår i flera nätverk i syfte att aktörer inom kommunen uppnår samordning i planeringsarbetet men även inför och vid en samhällsstörning.

Kommunens strategi för kriskommunikation

Här kan du läsa och ladda ner Helsingborgs stads kriskommunikationsstrategi (pdf 136 kB).

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.