Parkeringsövervakning

Här får du information om hur parkeringsövervakningen i Helsingborg fungerar, syftet med övervakningen och hur du gör om du anser att du felaktigt fått en parkeringsanmärkning.

Anmäla felparkerade bilar

Felparkerade fordon som står trafikfarligt anmäler du i första hand till QSG Bevakning AB. Kontakta QSG Bevakning AB via e-post: kundtjanst.hbg@qsg.se eller telefon 0774 – 40 30 30.

Felparkeringsavgifter (parkeringsböter)

När ett fordon står felparkerat på gatumark får ägaren en parkeringsanmärkning och ska betala en felparkeringsavgift (parkeringsböter). På baksidan av parkeringsboten hittar du information om hur du betalar felparkeringsavgiften.

I Helsingborg finns det olika beloppsgränser, beroende på hur allvarlig felparkeringen anses vara. Sedan 2003 har det funnits tre olika nivåer (300 kronor, 500 kronor, 700 kronor) för felparkeringsavgifter. Jämfört med andra städer är dessa låga, och en tendens är att flera bryter mot parkeringsregler på grund av detta. Från och med 1 juli 2020 gäller nya felparkeringsavgifter i Helsingborg, efter beslut i kommunfullmäktige. De olika beloppen är:

600 kronor

Detta är det belopp som gäller vid den lindrigaste typen av felparkering, om du till exempel har parkerat på avgiftsbelagd plats utan att erlägga avgift, eller parkerat för länge på en tidsbegränsad parkeringsplats.

800 kronor

Detta belopp gäller där det råder parkeringsförbud eller motsvarande. Exempelvis om du parkerat på en huvudled, eller där det är parkeringsförbud en dag i månaden för städning och/eller andra åtgärder.

1 000 kronor

Detta belopp gäller på platser där det råder stannandeförbud. Exempel på sådana platser är ändamålsplatser (lastplats, taxiplats), platser med skyltat stannandeförbud, för nära vägkorsning med mera.

1 300 kronor

Detta belopp gäller vid de allvarligaste felparkeringarna, där det råder stannandeförbud och uppställningen blir direkt trafikfarlig och/eller hindrande. Exempel på sådana platser är på eller för nära övergångsställe, på gång- eller cykelbana, så att fara eller hinder uppstår med mera, samt att parkera utan tillstånd på parkeringsplats reserverad för rörelsehindrad.

Fordonsflyttning

Om ditt fordon står felparkerat och hindrar trafiken kan fordonet flyttas till närmaste lämpliga plats eller till ett uppställningsområde.

Din bil kan också flyttas om den har stått parkerad under för lång tid. Fordonet flyttas då till ett uppställningsområde där du inom en viss tid kan lösa ut fordonet. Om ett fordon bedöms vara ett fordonsvrak så skrotas det.

Om din bil blivit flyttad, kontakta QSG Bevakning AB för information:
e-post: kundtjanst.hbg@qsg.se eller telefon 0774 – 40 30 30.

Så bestrider du en parkeringsanmärkning

Om du anser att du felaktigt har fått en parkeringsanmärkning kan du ansöka om rättelse. Det gör du genom att besöka polisstationen i Helsingborg, mer information på polisens webbplats. Du ska då ta med dig parkeringsanmärkningen. Du kan även skriftligen bestrida betalningsansvaret hos

Polismyndigheten i Skåne
Polisområde Nordväst
205 90 Malmö.

Ange varför du anser att du inte ska betala, ärendenummer, registreringsnummer samt bilmärke och modell på din bil. För att ärendet ska behandlas måste det kommit in inom 6 månader efter det att avgiften betalats eller Kronofogden vidtagit åtgärder för indrivning.

Tänk på att du ska betala felparkeringsavgiften, även om du anser att den är felaktig. Du får tillbaka avgiften om din ansökan godkänns. Bestämmelserna om felparkeringsavgifter finns i lag (1976:206) om felparkeringsavgift, läs mer på Notisums webbplats.

Så fungerar parkeringsövervakningen

I Helsingborgs stad är det stadsbyggnadsförvaltningen som ansvarar för parkeringsövervakningen. Övervakningen utförs av en extern entreprenör, QSG Bevakning AB, och av uniformerade och auktoriserade parkeringsvakter.

Syftet med parkeringsövervakningen är i första hand att förbättra framkomlighet och trafiksäkerhet samt att övervaka det begränsade antalet parkeringsplatser så att tillgången främjas. En huvuduppgift för parkeringsvakterna är att informera allmänheten om gällande regler och bestämmelser och i övrigt uppträda på ett serviceinriktat sätt. Övervakningen ska vara förebyggande så att trafikanterna följer givna regler.

Andra regler kan gälla på privat mark

På privat tomtmark beslutar markägaren själv, med vissa begränsningar, om parkeringsregler och övervakning. Kontrollavgifterna får dock inte överstiga de avgifter kommunen tar ut för felparkering och vägmärken som talar om vilka regler som gäller måste finnas på platsen.