Julia

Julia Roth arbetar som miljöstrateg på miljöförvaltningen.

Vad gör en miljöstrateg?

– Vi är tio miljöstrateger på avdelningen och vi gör alla olika saker. Jag jobbar främst med att bevaka miljöaspekter tidigt i planprocessen. Det kan röra vatten, buller, markföroreningar och luft. Men jag jobbar också bredare än så. Min bakgrund i hållbar stadsutveckling och samhällsplanering innebär att jag i olika projekt i staden, så som stadsutvecklingsprojekt Östra Ramlösa, bevakar fler hållbarhetsaspekter. Det senaste året har flera frågor rört cirkuläritet så som hur vi möjliggör för ökat återbruk i byggprocessen och hur vi kan minska på utsläppen i samband med att vi planerar för byggnation.

Varför valde du det här yrket?

– För att jag alltid varit intresserad av samhällsfrågor, av orättvisor och framförallt av hur djur och natur påverkas av människans livsstil. Jag vill vara med och bidra till en positiv förändring, en där vi uppnår de globala hållbarhetsmålen, ja till en värld som inte skadar natur, djur och människor.

Hur har din yrkesresa sett ut?

– Linjär har den inte varit. Detta är mitt första jobb inom det område jag utbildat mig som. Hård konkurrens och brist på tidigare jobberfarenheter gjorde det svårt för mig när jag sökte jobb. Men en vidareutbildning inom hållbar stadsutveckling och en anställning inom kommunen på annan förvaltningen (SFF) gjorde att jag hade foten inne så att säga, och därmed bättre förutsättningar att etablera ett kontaktnät inom organisationen.

Men framförallt hittade jag en tjänst som prickade helt rätt utifrån mina intressen och jag tror det var något som lyste igenom när jag sökte tjänsten och gick på intervju. Sen får jag tillägga att jag har en modig och klok chef som valde att satsa på mig trots att jag saknade arbetslivserfarenhet inom området. Men driv, nyfikenhet och en god förståelse för komplexiteten när det kommet till samhällsbyggnadsprocessen tror jag gjorde att han såg att jag blev ett bra komplement till kollegor inom förvaltningen som annars överlag sitter på mycket expertkunskap. Jag är mer av en generalist och jobbar därför också nära flera kollegor för att kunna bevaka olika miljöaspekter på rätt sätt.

Vilken utbildning kan man gå för att jobba med det du gör?

– Jag har en bakgrund som samhällsplanerare, ett kandidatprogram på Lunds universitet samt en magister i Hållbar stadsutveckling. Miljövetarutbildning skulle jag också säga är en bra grund för det arbete jag gör men bra om man kompletterar med kurser eller en magister/master inom hållbar stadsutveckling. Grundkunskaper för planprocessen och inte minst vad PBL och miljöbalken säger är viktigt att ha med sig.

Kan du berätta om något kul, utmanande eller intressant som är på gång hos er just nu?

– Nu under hösten påbörjas ett spännande arbete med att ta fram en övergripande struktur för vattenplanering för att i korta drag möjliggöra för ett bättre vattenvårdsarbete i Helsingborg, och där ingår jag i arbetsgruppen. Uppdraget är tilldelat kommunstyrelsen som i samarbete med miljönämnden, stadsbyggnadsnämnden och NSVA ska ta fram en övergripande struktur för vattenplanering. Anledningen till det är att det finns ett behov av att samordna frågor, dels utifrån EU:s vattendirektiv och dels utifrån Vattenmyndigheternas förslag till nytt åtgärdsprogram. Vattendirektivet syftar till att förbättra och skydda EU:s alla vatten och skapa en helhetssyn på vattenfrågor och målet är att alla vatten ska nå god status innan 2027.

Att staden behöver ta ytterligare grepp om sin vattenplanering framkom vid utvärderingen av stadens ansökan till European Green Capital. I utvärderingen påpekades att vattendirektivet inte nämns i stadens styrdokument och framtidsplaner och de menade att det skulle vara positivt med en övergripande plan för att kunna implementera de goda intentioner och idéer som finns inom staden. Målet med samordningen är att tillsammans hitta synergieffekter, definiera åtgärdsbehov, prioritera åtgärder och hitta åtgärder som är multifunktionella. Detta arbete tycker jag ska bli väldigt roligt och intressant, inte minst för att jag menar att frågorna är superviktiga men också just för att det kommer bli utmanande.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Samtalen med kollegor! Vi sitter på en bredd av kompetens och det är oerhört roligt och intressant när vi delar insikter och tillsammans försöker komma djupare i frågeställningar för att finna rätt lösningar. Jag lär mig mycket varje dag!

Vad har du för utmaningar?

– Mer och mer kommer frågor och arbetsuppgifter till mig som rör klimatneutralt byggande. Flera frågeställningar där är nya för mig men också för hela bygg- och fastighetsbranschen. Det är en utmaning att hålla sig ajour med den förändringsprocess som sker där för det går så fort. Vi är flera i staden som bättre behöver förstå vilken roll var och en av oss ska ta för att möjliggöra för att vi når ambitionen om ett klimatneutralt Helsingborg 2030, och att möjliggöra för just klimatneutralt byggande är en viktig pusselbit i detta.

Hur ser en typisk arbetsdag ut?

– Mina arbetsdagar varierar ganska mycket men jag skulle säga att jag varje vecka sitter med detaljplaner och stadens kartmaterial för att förstå hur ett förslag till detaljplan eller redan befintlig detaljplan samspelar med de frågor som miljöförvaltningen bevakar. Jag sitter ofta i möten kopplat till stadsutvecklingsprojekt Östra Ramlösa som tar mycket av min tid just nu.

Inom det projektet är det också ett större skrivarbete som tar upp min tid då jag ansvarar för att samordna och ta fram hållbarhetsprogrammet för stadsdelen. Det arbetet i sig innebär också flera möten med kollegor inom staden för att bättre förstå hur vi ska lösa olika frågeställningar som vi menar är av vikt för denna framtida, barnfamiljvänliga stadsdel.

Vad ser du för möjligheter att utvecklas i Helsingborgs stad?

– Möjligheterna är goda, inte minst med tanke på det nära samarbete jag har med kollegor och allt jag lär i mötet med dem, men också utifrån att det erbjuds både interna och externa utbildningar som kan bidra till min yrkesmässiga och personliga utveckling. Inom branschen för bygg sker det stora förändringar som jag måste hänga med på och förstå för att veta vilken roll jag ska ta. Den gröna omställningen och stadens höga ambition om att bli klimatneutral 2030 skulle jag säga tvingar fram en utveckling i oss alla oavsett vi vill det eller ej. Vi behöver tänka till hur vi kan göra saker och ting annorlunda i vår yrkesroll så att vi når dit. Jag ser det som mycket positivt.

Finns det något mer du vill berätta?

– För att trivas i min roll behöver man vara en nyfiken och öppen person som kan och vill lyssna in flera perspektiv. Jag har sällan en bestämd uppfattning om hur saker och ting bör göras. Jag vet och förstår att mångas expertis och perspektiv i frågor behöver samspela för att det i verkligheten ska bli en hållbar utveckling. Att jobba med hållbar samhällsutveckling är oerhört komplext men därför också väldigt roligt.

Helsingborg är en spännande kommun att jobba i. Ambitionerna är höga och viljan hos oss som arbetar här att göra rätt skulle jag också säga är det. Sen har vi olika uppfattningar om vilken väg det är, vilka värden som ska ta störst plats och här spelar såklart politiken en roll. Jag trivs väldigt bra med att jobba i kommunen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.