Behörighet

Du kan ansöka till en gymnasieutbildning från och med det år du avslutar årskurs 9 på grundskolan och senast det år du fyller 19 år. Du får inte tidigare ha fullgjort en gymnasieutbildning.

Behörighet till nationella program

Kraven på behörighet varierar beroende på vilket av de nationella programmen du ansöker till. För yrkesprogram krävs att du har lägst betyget E i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik samt i minst fem ämnen till.

För högskoleförberedande program krävs att du har lägst betyget E i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik samt i minst nio ämnen till.

Väljer du Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet måste biologi, fysik och kemi ingå i de nio ämnena.

Väljer du Ekonomiprogrammet, Humanistiska programmet och Samhällsvetenskapsprogrammet måste geografi, historia, religion och samhällskunskap ingå i de nio ämnena.

Behörighet till introduktionsprogrammen

Introduktionsprogrammet är till för dig som saknar ett eller flera ämnen för att komma in på det nationella program du vill söka till. Det finns fyra olika inriktningar på Introduktionsprogrammen. Kraven på behörighet är olika beroende på vilket program du ansöker till.

För att vara behörig till programinriktat val saknar du behörighet till visst nationellt program. Du ska ha godkända grundskolebetyg i svenska/svenska som andraspråk. Dessutom krävs godkända betyg i engelska eller matematik samt minst fyra andra ämnen, alternativt godkända betyg i engelska och matematik samt minst tre andra ämnen.

För yrkesintroduktion och individuellt alternativ får du inte ha uppnått behörighet till yrkesprogram.

Språkintroduktion är för dig som nyligen har anlänt till Sverige. Utbildningen har tyngdpunkt i det svenska språket för att du ska kunna gå vidare till ett annat program i gymnasieskolan eller till annan utbildning.

Dispens för engelska

Du kan ansöka om dispens i engelska om du saknar betyg i engelska och på grund av speciella personliga förhållanden inte haft möjlighet att läsa engelska under en betydande del av din tid i grundskola. Detta gäller främst för dig som kommit sent till Sverige och som inte läst engelska i ditt hemland. Du måste uppfylla övriga krav för behörighet. För att få dispens från betyg i engelska måste skolan bedöma att du har bra förutsättningar att klara din gymnasieutbildning. Du måste också läsa in engelskan under din gymnasietid.