Trend- och omvärldsanalys

För att nå vision Helsingborg 2035 behöver stadens verksamheter ha koll på de förutsättningar, möjligheter och utmaningar som förändringar i omvärlden medför. Ett redskap för detta är den trend- och omvärldsanalys som staden tar fram varje år.

– Genom att vara medvetna om trender som präglar samhällsutvecklingen står vi bättre rustade att möta de utmaningar vi möter, säger Helsingborgs stads stadsdirektör Palle Lundberg.

Trend- och omvärldsanalysen är ett planeringsunderlag som bidrar till en helhetssyn i stadens styrning i riktning mot visionen Helsingborg 2035. Trend- och omvärldsanalysen ska öka stadens beredskap och stärka dess förmåga att agera på vad som händer i omvärlden, snarare än att reagera.

Innehållet tar avstamp i övergripande och långsiktiga förändringar i omvärlden, men ska enkelt kunna användas för nulägesanalys på konkret nivå. Nytt från och med 2019 är brännpunkter om utvecklingen i Helsingborgs nära omvärld. Meningen med brännpunkterna är att göra det lättare att se konsekvenserna av förändringar i omvärlden.

Den senaste trend- och omvärldsanalysen finns på webbplatsen trendomvarld.helsingborg.se. Här finns också tidigare års rapporter, djupare analyser och stöd för att använda analysen vid verksamhetsplanering.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?