Tillitsbaserad styrning

Tillitsbaserad styrning och ledning handlar om styrning, kultur och arbetssätt med fokus på verksamhetens uppdrag och invånarnas behov.

Stadens styrning bygger på ett förtroendefullt samspel mellan politiker och tjänstepersoner, mellan chef och medarbetare och mellan staden och dess invånare, företag och organisationer. Vår styrning öppnar upp för dialog – både inom organisationen och med de som vi finns till för.

I Helsingborg har vi en kultur där vi vågar pröva nytt, där vi delar med oss och lär oss tillsammans, där vi främjar tilliten för att skapa nya framgångar. Tillsammans skapar vi goda serviceupplevelser och hög livskvalitet för de vi finns till för.

Så här sammanfattar vi tillitsbaserad styrning i Helsingborg:

  • Vi har fokus på behoven hos de vi finns till för och på verksamhetens uppdrag
  • Vi tar tillvara på invånarens och medarbetarens förmågor och engagemang
  • Vi ger utökat ansvar och handlingsutrymme för både medarbetare och chefer
  • Vi har ett ledarskap där koll går före kontroll
  • Vi har förmågan och viljan att agera med en helhetssyn
  • Vi tar ansvar för en tillitsfull och aktiv dialog som främjar verksamhetsutveckling
  • Vi lär av varandra, testar nya arbetssätt och prövar nya lösningar