Så prioriterar vi vinterväghållningen

Målet är att de största gatorna samt de viktigaste cykelvägarna ska vara snöröjda när morgontrafiken sätter igång. I vår digitala karta kan du se hur vi prioriterar vinterväghållningen på gator och gång- och cykelvägar i Helsingborg.

Som första prioritet ska alla infartsleder, genomfartsleder, huvudgator samt gång- och cykelstråk snöröjas. När dessa är färdigröjda börjar arbetet på gator och platser i andra prioritering. Inte förrän det arbetet är klart, sätter man igång med de ytor som har tredje prioritet.

Snöar det mycket är det ibland nödvändigt att köra flera gånger i de områden som har prioritet 1 innan områden med prioritet 2 och 3 sätts igång.

Se hur vi prioriterar vinterväghållningen

Så här prioriterar vi snöröjningen:

Prioritet 1

  • Genomfartsleder och huvudgator (till exempel Ängelholmsleden och Malmöleden)
  • Huvudvägnätet för gång- och cykelbanor

Prioritet 2

  • Körbanor i industriområden (till exempel Berga industriområde)
  • Uppsamlingsgator (gata som samlar upp trafiken från ett bostadsområdes lokalgator och leder den till större huvudgator)
  • Gång- och cykelvägar i anslutning till park

Prioritet 3

  • Övriga allmänna ytor med relativt lite trafik, till exempel villagator (till exempel Mariastaden)