Krimteamet

Krimteamet arbetar förebyggande för att tidigt upptäcka unga i riskzon och för att vara en länk mellan polis och socialtjänst.

Krimteamet arbetar förebyggande för att i tidigt skede upptäcka unga i riskzon och riktar sig främst mot unga. Socialsekreterarna närvarar vid förhör med unga upp till 18 år och därefter följer oftast ett samtal med den unge och dennes föräldrar. Syftet är att få en bild av den unges behov som skyndsamt kan förmedlas vidare till socialtjänsten och att vara ett stöd för den unge och dennes familj, innan kontakt med socialtjänsten etablerats.

Krimteamet arbetar tätt med polisen för att stötta och hjälpa individer som söker stöd hos teamet. Utifrån behoven kontaktas berörda myndigheter/samverkanspartners för att stötta individen i sin väg ut ur hot och kriminalitet.

Teamet arbetar även på liknande sätt med ärenden gällande våldsbejakande extremism och där ingår även bemanning av stödtelefon för råd och stöd vid oro för våldsbejakande extremism. En annan del i uppdraget är att utbilda och informera polisen om socialtjänstens arbete och verksamhetsutveckling är en självklar del i arbetet.

Råd- och stödtelefon

Brottsoffertelefonen 073- 23 114 78 bemannas av Krimteamet, vars målgrupp även är avhoppare samt personer som är hotade av kriminella grupper eller befinner sig i våldsbejakande miljöer. Till stödtelefonen kan även närstående och tjänstemän ringa för att bolla sin oro om någon i deras närhet riskerar att involveras i våldsbejakande extremism. Därefter erbjuder vi ett möte där vi samlar personer som känner individen väl för att analysera oron. Vad vi gemensamt kommer fram till där styr sedan vidare insatser, anmälan till socialtjänst eller polis, stöd och hänvisning till andra verksamheter.

Våldsbejakande extremism

Helsingborgs stad arbetar mot våldsbejakande extremism tillsammans med Centret mot våldsbejakande extremism. Vi stödjer samverkan mellan lokala aktörer för att identifiera problem och genomför riktade utbildningsinsatser.

Har du konkreta tips eller känner oro?

Centret mot våldsbejakande extremism stödtelefon 08-52744290
Säpo 010-5687000
Polisen: 114 14