Bostadsanpassning

Du som har en bestående funktionsnedsättning kan ansöka om bidrag för att bygga om och anpassa ditt hem. Bidraget är till för att du ska kunna bo kvar i din bostad och leva ett så självständigt liv som möjligt.

Du kan få bidrag för att anpassa bostadens fasta funktioner. Det gäller oavsett om du äger din bostad eller bor i en hyresrätt. Du kan inte få bidrag till bostadsanpassning om du har en tillfällig sjukdom eller genomgår rehabilitering.

Exempel på åtgärder du kan få bidrag för:

  • ta bort trösklar
  • bygga ramper
  • anpassa duschplats
  • montera dörröppnare
  • installera spisvakt

Fastighetsägarens medgivande krävs vid ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Kommunen prövar din rätt till bostadsanpassningsbidrag. För att kommunen ska kunna utreda din ansökan behöver fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen lämnat medgivande till anpassningen. Ansvaret för att söka tillstånd för anpassningen ligger på den enskilde hyresgästen eller bostadsrättsinnehavaren.

Så ansöker du

Du ansöker om bidrag för bostadsanpassning hos vård- och omsorgsförvaltningens bostadsanpassningsenhet. Du kan själv fylla i blanketten för bostadsanpassningsbidrag (pdf 153 kB). Till ansökan ska du bifoga ett intyg som beskriver och styrker ditt behov av bostadsanpassning. Kontakta i första hand din arbetsterapeut eller fysioterapeut när du vill ansöka om bostadsanpassningsbidrag.

Till ansökan ska även specificerade offerter eller kostnadsberäkningar bifogas. Dessa kostnader kan komma att jämföras med av kommunen inhämtade prisuppgifter.

Du blir tilldelad en personlig handläggare som fattar beslut om din rätt till bidrag för bostadsanpassning. Ibland behöver handläggaren göra ett hembesök hos dig för att kunna göra en korrekt bedömning. Ett skriftligt beslut kommer att skickas med post hem till dig. Är du missnöjd med beslutet kan du överklaga det till Förvaltningsrätten. Lämna din överklagan till vård- och omsorgsförvaltningen inom tre veckor från den dag du fick ta del av beslutet. Du måste bland annat beskriva varför du tycker att beslutet ska ändras. Mer information om hur du gör för att överklaga framgår av beslutet.

Om du beviljas bostadsanpassningsbidrag

Om du beviljas bostadsanpassningsbidrag ska du själv beställa din anpassning.

Vid frågor om bostadsanpassningsbidrag kan du kontakta Helsingborg kontaktcenter, telefon 042-10 50 00.