Bostadsanpassning

Du som har en varaktig funktionsnedsättning kan ansöka om bidrag för att anpassa ditt hem. Bidraget är till för att du ska kunna bo kvar i din bostad och leva ett så självständigt liv som möjligt.

Du kan söka bidrag för att anpassa bostadens fasta funktioner. Det gäller oavsett om du äger din bostad eller bor i en hyresrätt/bostadsrätt. Du kan inte få bidrag till bostadsanpassning om du har en tillfällig sjukdom eller genomgår rehabilitering.

Exempel på åtgärder du kan söka bidrag för:

  • anpassa trösklar
  • bygga ramper
  • anpassa duschplats
  • montera automatiska dörröppnare
  • installera spisvakt

Så här ansöker du om bostadsanpassningsbidrag

Du ansöker om bidrag för bostadsanpassning hos vård- och omsorgsförvaltningens bostadsanpassningsenhet. Du kan själv fylla i blanketten för bostadsanpassningsbidrag (pdf 5,6 MB) . Du kan också ansöka genom att använda e-tjänsten Ansökan om bostadsbidrag.

Intyg

Till ansökan ska du bifoga ett intyg som beskriver och styrker ditt behov av bostadsanpassning. Kontakta i första hand din arbetsterapeut eller fysioterapeut när du vill ansöka om bostadsanpassningsbidrag.

Fastighetsägarens medgivande krävs

Ett av villkoren för att bostadsanpassningsbidrag ska kunna beviljas är att fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen lämnat medgivande till anpassningen. Ansvaret för att söka tillstånd för anpassningen ligger på den enskilde hyresgästen eller bostadsrättsinnehavaren.

Även nyttjanderättshavare behöver ge sitt medgivande till anpassningar som är inne i bostaden. Med nyttjanderättshavare menas personer som utöver sökande står på hyreskontraktet eller bostadsrättskontraktet.

Skälig kostnad

Till ansökan kan även specificerade offerter eller kostnadsberäkningar behöva inlämnas. Dessa kostnader kan komma att jämföras med av kommunen inhämtade prisuppgifter.

Handläggningen

Du blir tilldelad en personlig handläggare som fattar beslut om din rätt till bidrag för bostadsanpassning. Ibland behöver handläggaren göra ett hembesök eller be om kompletteringar innan beslut kan tas.

Ett skriftligt beslut kommer att skickas med post hem till dig. Är du missnöjd med beslutet kan du överklaga det till Förvaltningsrätten. Lämna din överklagan till vård- och omsorgsförvaltningen inom tre veckor från den dag du fick ta del av beslutet. Du måste bland annat beskriva varför du tycker att beslutet ska ändras. Mer information om hur du gör för att överklaga framgår av beslutet.

Så här ansöker du om reparationsbidrag

Reparationsbidrag kan i vissa fall beviljas till reparationer av tekniskt avancerade anordningar som beviljats genom bostadsanpassningsbidrag. Du kan själv fylla i blanketten för reparationsbidrag (pdf, 406 kB).

Om din beviljade anordning behöver repareras ska du kontakta en entreprenör för felsökning och begära in en offert på reparationskostnaden. I offerten ska framgå orsak till felet.

Du kan därefter göra en ansökan om reparationsbidrag

Beställer du själv reparationen före bifallsbeslut så kan du komma att få stå för kostnaden själv. Vid till exempel handhavandefel eller behov av fastighetsunderhåll kan bostadsanpassningsbidrag inte beviljas.

Som underlag till beslut behöver myndigheten en specificerad offert eller specificerad fakturakopia.

Om du beviljas bostadsanpassningsbidrag/reparationsbidrag

Om du beviljas bidrag ansvarar du själv för beställningen. Beviljat bidrag betalas ut till dig som sökande efter att anpassningen eller reparationen är utförd.

Du ansvarar själv för betalning till entreprenören.

Vid frågor om bostadsanpassningsbidrag kan du kontakta Helsingborg kontaktcenter, telefon 042-10 50 00.