5. Överklagande

Överklagande

Vem som helst kan överklaga en detaljplan men i allmänhet är det du som betraktas som sakägare om kan få din överklagan prövad i domstol. En förutsättning är att du har yttrat dig skriftligt under processens gång och att dina synpunkter inte blev tillgodosedda. Din rätt att överklaga avgörs av mark- och miljödomstolen.

Så gör du om du vill överklaga beslutet att anta en detaljplan:

Du skriver till Mark- och miljödomstolen:

Skriv/attestera brevet till Mark- och miljödomstolen, Box 81, 351 03 Växjö

Du skickar till kommunen:

Men du ska skicka överklagandet till den instans i kommunen som har fattat beslutet om att anta detaljplanen. Vilken instans som antagit detaljplanen framgår av den besvärshänvisning du får i samband med att detaljplanen antas.

  • När stadsbyggnadsnämnden antagit detaljplanen skickas överklagan till: Stadsbyggnadsnämnden i Helsingborg, 251 89 Helsingborg.
  • När kommunfullmäktige antagit detaljplanen skickas överklagandet istället till: Kommunfullmäktige i Helsingborg, 251 89 Helsingborg.

I brevet ska det här finnas med:

  • vilket beslut du överklagar
  • varför du anser att kommunens beslut är felaktigt
  • hur du anser att beslutet ska ändras
  • vem det är som överklagar. Överklagan ska förses med namn, adress och telefonnummer till den som klagar
  • eventuell fullmakt från den klagande om överklagan sker via ombud samt kontaktuppgifter till ombudet.

Om du har handlingar eller annat som du anser stöder ditt överklagande så bör du skicka med dem. Det är även önskvärt att du undertecknar din överklagan. Om underskrift saknas kan Mark- och miljödomstolen komma att begära att meddelandet bekräftas genom en egenhändigt undertecknad handling (överklagan).

Då ska du senast skicka in ditt överklagande

Kommunen måste ha fått ditt överklagande inom 3 veckor från den dag beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla, annars riskerar överklagandet att anses vara sent inkommet och tas inte upp till prövning.

Mark- och miljödomstolens beslut får sedan överklagas hos Mark- och miljööverdomstolen inom 3 veckor efter det att beslutet kommit den klagande till del.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.