5. Överklagande

Överklagande

Vem som helst kan överklaga en detaljplan men i allmänhet är det du som personligen (inklusive juridisk person som till exempel företag) påverkas negativt (och betraktas som sakägare) och som yttrat dig under processens gång som kan få din överklagan prövad i domstol. Vem som är sakägare avgörs av mark- och miljödomstolen.

Du som inte är sakägare enligt stycket ovan utan mer allmänt har synpunkter på förslaget kan med andra ord bara påverka detaljplanen innan den antas.

Så gör du om du vill överklaga beslutet att anta en detaljplan:

Du skriver till Mark- och miljödomstolen:

Skriv/attestera brevet till Mark- och miljödomstolen, Box 81, 351 03 Växjö

Du skickar till kommunen:

Men du ska skicka överklagandet till den instans i kommunen som har fattat beslutet om att anta detaljplanen. Detta för att kommunen ska kunna komplettera med eventuella andra överklaganden och handlingar innan kommunen skickar vidare allt inkommet material till Mark- och miljödomstolen. Vilken instans som antagit detaljplanen framgår av den besvärshänvisning du får i samband med att detaljplanen antas.

  • När stadsbyggnadsnämnden antagit detaljplanen skickas överklagan till: Stadsbyggnadsnämnden i Helsingborg, 251 89 Helsingborg.
  • När kommunfullmäktige antagit detaljplanen skickas överklagandet istället till: Kommunfullmäktige i Helsingborg, 251 89 Helsingborg.

Även om staden för enkelhetens skull vill att överklagan skickas till antagande instans kommer din överklagan att skickas vidare internt till rätt mottagare om du av misstag skickar till fel adress. Handlingen anses då vara inkommen när den kom till kommunen första gången och inte när den kom fram till rätt adress.

I brevet ska det här finnas med:

  • vilket beslut du överklagar
  • varför du anser att kommunens beslut är felaktigt
  • hur du anser att beslutet ska ändras
  • vem det är som överklagar. Överklagan ska förses med namn, adress och telefonnummer till den som klagar
  • eventuell fullmakt från den klagande om överklagan sker via ombud samt kontaktuppgifter till ombudet.

Om du har handlingar eller annat som du anser stöder ditt överklagande så bör du skicka med dem. Det är även önskvärt att du undertecknar din överklagan. Om underskrift saknas kan Mark- och miljödomstolen komma att begära att meddelandet bekräftas genom en egenhändigt undertecknad handling (överklagan).

Inkommet inom 3 veckor från beslut

Kommunen måste ha fått ditt överklagande inom 3 veckor från den dag beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla, annars riskerar överklagandet att anses vara sent inkommet och tas inte upp till prövning. Om du inte räknas som sakägare utan mer allmänt har synpunkter på ärendet kan du bara påverka detaljplanen innan den antas. Det slutliga avgörandet om vem som är sakägare görs av domstol.

Mark- och miljödomstolens beslut får sedan överklagas hos Mark- och miljööverdomstolen inom 3 veckor efter det att beslutet kommit den klagande till del.