Översiktsplanering

En översiktsplan beskriver utveckling av den fysiska miljön på lång sikt. Det är en ledstjärna som vägleder hur mark- och vattenområden ska användas samt hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Om översiktsplanering

Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen, vilket styrs av plan- och bygglagen (2010:900), PBL. En översiktsplan är inte juridiskt bindande men ska ge långsiktigt stöd och underlag underlag för kommande planering (till exempel i bygglov och detaljplaner). Översiktsplanen ger invånare, näringsliv och myndigheter vägledning i hur kommunen kommer att ställa sig till olika förfrågningar.

I den kommunövergripande översiktsplanen redovisar vi tydliga strategier och övergripande geografiska ställningstaganden. Det innebär att översiktsplanens markanvändningskarta inte i detalj redovisar samtliga ställningstaganden och avvägningar på varje enskild yta, utan att många avvägningar får ske i kommande planering.

Kommunfullmäktige ska varje mandatperiod ta ställning till om översiktsplanen är aktuell eller ej genom att ta fram och anta en så kallad planeringsstrategi. Den bidrar till att vi kan fånga förändrade förutsättningar genom att vi har en kontinuerlig översiktsplanering som håller planen aktuell.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?