Översiktsplanering

En översiktsplan beskriver utveckling av den fysiska miljön på lång sikt. Den vägleder hur mark- och vattenområden ska användas samt hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen, vilket styrs av plan- och bygglagen. Kommunfullmäktige måste varje mandatperiod ta ställning till om översiktsplanen är aktuell eller ej.

En översiktsplan är inte juridiskt bindande men ska vara en långsiktig ledstjärna som ger stöd och är underlag för kommande planering (till exempel i bygglov och detaljplaner). Översiktsplanen ger invånare, näringsliv och myndigheter vägledning i hur kommunen kommer att ställa sig till olika förfrågningar.

Helsingborgs översiktsplan

Helsingborgs översiktsplan består av ÖP 2010, som gäller hela kommunens yta.

Det finns även ändringar av översiktsplanen (tidigare kallat fördjupningar av översiktsplan) som gäller för geografiska delområden:

Här kan du se alla gällande översiktsplaner.

Helsingborgs översiktsplan förklarades som aktuell i juni 2018 av Helsingborgs kommunfullmäktige. Här kan du läsa mer om aktualisering av Helsingborgs översiktsplan.

Rullande översiktsplanering

ÖP 2010 är en strategisk översiktsplan som lägger grunden för rullande översiktsplanering. Det innebär att frågor av allmän och övergripande karaktär ska utredas vidare. Efter hand som behovet uppstår kan översiktsplanen kompletteras med planeringsunderlag och styrdokument, vilket har gjorts för exempelvis Allerum-Hjälmshult, Gantofta eller klimatanpassning.

ÖP 2010 redovisar tydliga strategier och övergripande geografiska ställningstaganden. Det innebär att översiktsplanens markanvändningskarta inte i detalj redovisar samtliga ställningstaganden och avvägningar på varje enskild yta, utan att många avvägningar får ske i kommande planering.

Översiktsplanering är ett verktyg för att uppnå stadens vision. Visionen säger att år 2035 ska Helsingborg vara en skapande, pulserande, global, gemensam och balanserad stad för både människor och företag. Staden ska vara spännande, attraktiv och hållbar.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?