Översiktsplanering

En översiktsplan beskriver utveckling av den fysiska miljön på lång sikt. Det är en ledstjärna som vägleder hur mark- och vattenområden ska användas samt hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Om översiktsplanering

Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen, vilket styrs av plan- och bygglagen (2010:900), PBL. En översiktsplan är inte juridiskt bindande men ska ge långsiktigt stöd och underlag underlag för kommande planering (till exempel i bygglov och detaljplaner). Översiktsplanen ger invånare, näringsliv och myndigheter vägledning i hur kommunen kommer att ställa sig till olika förfrågningar.

I den kommunövergripande översiktsplanen redovisar vi tydliga strategier och övergripande geografiska ställningstaganden. Det innebär att översiktsplanens markanvändningskarta inte i detalj redovisar samtliga ställningstaganden och avvägningar på varje enskild yta, utan att många avvägningar får ske i kommande planering.

Kommunfullmäktige ska varje mandatperiod ta ställning till om översiktsplanen är aktuell eller ej genom att ta fram och anta en så kallad planeringsstrategi. Den bidrar till att vi kan fånga förändrade förutsättningar genom att vi har en kontinuerlig översiktsplanering som håller planen aktuell.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.