Stadsplan södra staden, ändring av översiktsplan

Översiktsplanen är kommunens viktigaste långsiktiga styrdokument för fysisk planering. Just nu arbetar vi med en ny översiktsplan för södra staden. Från och med 30 maj 2022 kan du medverka i dialogen och lämna ditt avtryck i vår digitala dialogkarta.

Stadsplan södra staden är en ändring av Helsingborgs översiktsplan som omfattar områdena Helsingborg C, Oceanhamnen, Universitetsområdet, Husarområdet, Gåsebäck, Planteringen, Ramlösa station, Miatorp, Kopparverkshamnen, Hamnen samt Västhamnen.

Dela med dig av din kunskap om området

Vi genomför en tidig dialog inom arbetet med den nya översiktsplanen för södra staden. Därför vill vi uppmuntra dig som bor, är verksam eller har kunskap om planområdet att dela med dig av din kunskap i den digitala dialogkartan.

Så gör du för att lämna ditt avtryck i kartan

 • Klicka på pratbubblan för att lämna ditt avtryck.
 • Du kan lämna synpunkter under kategorierna igår, idag och i framtiden.
 • Ange ålder, kön och postnummer så att vi får veta vilka som har medverkat i dialogen. Givetvis är din medverkan anonym.
 • Placera en prick på en vald plats i kartan och beskriv närmare i textrutan.

Ett viktigt medskick i arbetet med samrådshandlingen

Den tidiga förutsättningslösa dialogen ger oss ett viktigt medskick till vårt kommande arbete med en samrådshandling av översiktsplanen för södra staden. Vi planerar samråd till våren 2023 då vi delar ett första förslag till översiktsplan för de södra delarna av Helsingborg och genomför en ny dialog. Vi räknar med granskning våren 2024 samt att Kommunfullmäktige antar översiktsplanen 2024/2025.

Bakgrund

I januari 2021 fick stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ändra översiktsplanen för området som idag omfattas av en gällande översiktsplan FÖP H+.

Syftet är att möjliggöra en långsiktig utveckling av staden med fokus på en hållbar stadsutveckling. Planområdet omfattar befintliga bostadsområden, utvecklingsområden där stadsomvandling sker i Projekt H+, Campus Helsingborg, industri- och verksamhetsområden och Helsingborgs hamn med relaterade havsnära verksamheter. I planarbetet ingår möjliggörandet av en flytt av containerhamnen söderut. Arbetet sker parallellt med Helsingborgs hamns tillståndsprocess.

Därför tar vi fram en översiktsplan för södra staden

Det har skett en rad förändringar av förutsättningarna som gällde när gällande översiktsplan, FÖP H+, antogs 2012. Kunskap och erfarenheter har också tillkommit i arbetet med de pågående stadsutvecklingsprojekten. En viktig ny förutsättning inom planområdet är Helsingborgs hamns pågående uppdrag att flytta containerhamnen och tomdepån söderut. Därför finns ett behov av att ändra översiktsplanen för att kunna fullfölja intentionerna i FÖP H+.

Så ser tidplanen för arbetet ut

 • Sommar-höst 2022: Tidig dialog om södra staden
 • Hösten 2022: Framtagande av samrådshandlingar
 • Våren 2023: Samråd med möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget
 • Hösten 2023: Utarbetande av granskningshandlingar
 • Våren 2024: Granskning med möjligheter att lämna synpunkter.
 • Hösten 2024: Sammanställning av antagandehandlingar
 • Januari 2025: Antagande av ÄÖP Södra staden

Det här är södra staden

Södra staden är det område som idag omfattas av FÖP H+. Det omfattar följande stadsdelar:

 • Helsingborg C
 • Oceanhamnen
 • Universitetsområdet
 • Gåsebäck
 • Husarområdet
 • Planteringen
 • Miatorp
 • Ramlösa station
 • Kopparverkshamnen
 •  Hamnen

Karta över delområden Stadsplan södra staden, ändring av översiktsplan: Helsingborg C, Oceanhamnen, Universitetsområdet, Husarområdet, Gåsebäck, Planteringen, Ramlösa station, Miatorp, Kopparverkshamnen, Hamnen samt Västhamnen

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?