Detaljplaneprocessen

Vem som helst får lämna synpunkter på en detaljplan under tiden den tas fram. Det kan du göra på olika sätt vid olika skeden i detaljplaneprocessen. Här läser du om hur en detaljplan tas fram och hur och när du kan påverka.

Så lämnar du synpunkter på ett planförslag

Eventuella synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligen under samråds-/ granskningstiden via e-post till stadsbyggnadsnamnden@helsingborg.se eller till Stadsbyggnadsnämnden, 251 89 Helsingborg. Ange förslagets diarienummer.

Det finns flera olika processer för att ta fram en detaljplan. Vilken process som används beror bland annat på vad detaljplanen innehåller, dess storlek och hur viktig planen är för allmänheten. Nedan följer några av de förfaranden som används.

Några av de förfaranden som används

Standardförfarande

Standardförfarande används när förslaget är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande och inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse.

Ett begränsat standardförfarande innebär att planprocessen kan förkortas om samtliga i samrådskretsen aktivt godkänner planförslaget i samrådet. Då behöver inte granskningen genomföras utan planen kan antas direkt.

Utökat förfarande

Det utökade förfarandet används när planförslaget inte är förenligt med översiktsplanen eller länsstyrelsens granskningsyttrande. Det ska även användas när planen är av betydande intresse för allmänheten, i övrigt är av stor betydelse eller kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Samordnat förfarande

Förfarandet kan användas när kommunen ska göra en detaljplan för ett ärende som även prövas enligt miljöbalken, väglagen eller lagen om byggande av järnväg. Syftet är att genom samordningen undvika dubbelarbete och dubbla prövningar.

Utöver det finns förenklade förfarande vid förlängning av genomförandetid, för att ta bort bestämmelser om fastighetsindelning och att upphäva detaljplan. Nedan beskriver vi den generella processen för standardförfarande och hur du kan påverka.

Generell process för normalt planförfarande

Planansökan

Om du vill att en detaljplan ska ändras, upphävas eller att en helt ny detaljplan upprättas kan göra en planansökan. I dagsläget tar Helsingborgs kommun inte ut någon avgift för planansökan. Får du ett positivt besked kommer ett avtal upprättas kring kostnaderna för planarbetet.

Tjänstemannabedömning

När en ansökan kommer in till stadsbyggnadsförvaltningen utreder detaljplaneavdelningen översiktligt förutsättningarna för området ansökan gäller. Saker som tas med i bedömningen är till exempel:

 • hur den tänkta användningen förhåller sig till Helsingborgs översiktsplan
 • juridiska gränser i området som exempelvis naturreservat och strandskydd
 • riksintressen som bland andra kustzon, kulturmiljö och infrastruktur.
 • riskfaktorer i området som till exempel närliggande industrier, gasledningar, risk för översvämningar och buller från exempelvis trafik.

Stadsbyggnadsnämnden beslutar

Efter den inledande tjänstemannabedömningen beslutar stadsbyggnadsnämnden om planansökan ska beviljas och ett detaljplanearbete påbörjas.

Beslutet går inte att överklaga.

Så gör du en planansökan

Du skickar en skriftlig planansökan för en detaljplan till:

Stadsbyggnadsförvaltningen
251 89 Helsingborg

Eller till stadsbyggnadsnamnden@helsingborg.se

Ansökan ska innehålla:

 • adressuppgifter för den som ansöker
 • person- eller organisationsnummer
 • de fastigheter som direkt berörs
 • orsaken till att du vill att ny plan blir upprättad eller att en gällande ändras alternativt upphävs
 • en karta som visar vilket område som berörs.

Kommunen är skyldig att fatta besluta senast inom 4 månader från den dag en komplett ansökan kommit in.

Samråd

Det första steget i upprättandet av en detaljplan är samrådet. Ett förslag till detaljplan tas fram och stadsbyggnadsnämnden beslutar sedan om att samråd ska hållas. Under samrådet har du möjlighet att lämna dina synpunkter på förslaget.

Syftet med samrådet är att samla in synpunkter på planförslaget från alla som har kunskaper om området och åsikter om planförslaget.

Kommunen ska ge berörda myndigheter, kända sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende samt andra berörda tillfälle till samråd om detaljplaneförslaget.

Handlingarna publiceras här på helsingborg.se och de kända sakägarna kontaktas via brev med information om samrådet och var de kan ta del av handlingarna. Handlingarna går även att ta del av på stadsbyggnadsförvaltningen, Järnvägsgatan 22 i Helsingborg och det går alltid bra att kontakta detaljplaneavdelningen om du vill ha detaljplanehandlingarna skickade till dig med posten. I vissa fall går det även att ta del av handlingarna på andra platser i kommunen exempelvis det lokala biblioteket. Ibland hålls ett offentligt samrådsmöte för allmänheten.

Så kan du delta under samrådsfasen

När vi håller samrådsmöte kan du komma med dina synpunkter på förslaget. Du kan också kontakta handläggaren för detaljplanen under samrådstiden. Tänk på att om du senare vill kunna överklaga som sakägare, krävs att du inkommit med dina synpunkter skriftligt.

När samrådstiden gått ut, sammanfattar handläggaren alla inkomna synpunkter och föreslår hur synpunkterna ska behandlas.

Här hittar du information om de detaljplaner som vi arbetar med just nu och i vilken fas i processen de är.

Du skickar dina synpunkter till:

Stadsbyggnadsnämnden
251 89 Helsingborg

Ett planprogram kan föregå detaljplanen

Ibland föregås detaljplanen av ett planprogram. Där utreds de stora frågorna, som lämplig användning av området, vägar, vatten- och avloppsfrågor med mera. Precis som under samrådsskedet till detaljplanen hålls det ett samrådsmöte och man har möjlighet att lämna synpunkter. Planprogrammet godkänns av stadsbyggnadsnämnden.

Granskning

Efter samrådet utarbetas ett färdigt planförslag som sedan ställs ut för granskning. Syftet med granskningen är att visa hur samrådssynpunkterna påverkat planförslaget.

Precis som i samrådet kan du ta del av handlingarna här på helsingborg.se och på stadsbyggnadsförvaltningen, Järnvägsgatan 22 i Helsingborg. Du kan naturligtvis även kontakta detaljplaneavdelningen för att få hjälp att ta del av handlingarna.

Så kan du påverka under granskningen

Under granskningsfasen är det viktigt att du lämnar dina synpunkter skriftligt (om du inte redan lämnat samma synpunkter under samrådet). Annars riskerar du förlora din rätt att överklaga stadsbyggnadsnämndens/kommunfullmäktiges beslut.

Du skickar dina synpunkter till:

Stadsbyggnadsnämnden
251 89 Helsingborg

Det här händer efter granskningen

När granskningstiden gått ut, sammanfattar handläggaren alla inkomna synpunkter från processen i ett granskningsutlåtande och tar ställning till dem. Stadsbyggnadsnämnden och i vissa fall kommunfullmäktige fattar sedan beslut om planförslaget.

Här hittar du information om de detaljplaner som vi arbetar med just nu och i vilken fas i processen de är.

Antagande

Ett beslut om att anta en detaljplan sker antingen i stadsbyggnadsnämnden eller i kommunfullmäktige.

De planer som antas av kommunfullmäktige är oftast de som är kopplade till ett exploateringsavtal som ska antas samtidigt eller där detaljplanen har följt det utökade planförfarandet. Övriga detaljplaner antas som regel av stadsbyggnadsnämnden. Det framgår alltid av handlingarna till sammanträdet om stadsbyggnadsnämnden eller kommunfullmäktige beslutar om att anta planen.

De som lämnat skriftliga synpunkter på planförslaget som inte har tillgodosetts under processens gång, underrättas om vilken instans som ska anta planen och när. Dessa personer har rätt att överklaga en detaljplan. Kommunen måste ha fått en överklagan inom tre veckor från den dag beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla.

Laga kraft efter 3 veckor

Om en detaljplan inte överklagas inom 3 veckor vinner den laga kraft och börjar gälla. Du hittar Helsingborgs gällande detaljplaner här.

Överklagande

Vem som helst kan överklaga en detaljplan men i allmänhet är det du som betraktas som sakägare om kan få din överklagan prövad i domstol. En förutsättning är att du har yttrat dig skriftligt under processens gång och att dina synpunkter inte blev tillgodosedda. Din rätt att överklaga avgörs av mark- och miljödomstolen.

Så gör du om du vill överklaga beslutet att anta en detaljplan:

Du skriver till Mark- och miljödomstolen:

Skriv/attestera brevet till Mark- och miljödomstolen, Box 81, 351 03 Växjö

Du skickar till kommunen:

Men du ska skicka överklagandet till den instans i kommunen som har fattat beslutet om att anta detaljplanen. Vilken instans som antagit detaljplanen framgår av den besvärshänvisning du får i samband med att detaljplanen antas.

 • När stadsbyggnadsnämnden antagit detaljplanen skickas överklagan till: Stadsbyggnadsnämnden i Helsingborg, 251 89 Helsingborg.
 • När kommunfullmäktige antagit detaljplanen skickas överklagandet istället till: Kommunfullmäktige i Helsingborg, 251 89 Helsingborg.

I brevet ska det här finnas med:

 • vilket beslut du överklagar
 • varför du anser att kommunens beslut är felaktigt
 • hur du anser att beslutet ska ändras
 • vem det är som överklagar. Överklagan ska förses med namn, adress och telefonnummer till den som klagar
 • eventuell fullmakt från den klagande om överklagan sker via ombud samt kontaktuppgifter till ombudet.

Om du har handlingar eller annat som du anser stöder ditt överklagande så bör du skicka med dem. Det är även önskvärt att du undertecknar din överklagan. Om underskrift saknas kan Mark- och miljödomstolen komma att begära att meddelandet bekräftas genom en egenhändigt undertecknad handling (överklagan).

Då ska du senast skicka in ditt överklagande

Kommunen måste ha fått ditt överklagande inom 3 veckor från den dag beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla, annars riskerar överklagandet att anses vara sent inkommet och tas inte upp till prövning.

Mark- och miljödomstolens beslut får sedan överklagas hos Mark- och miljööverdomstolen inom 3 veckor efter det att beslutet kommit den klagande till del.

Så gör du en planansökan

Du skickar en skriftlig planansökan för en detaljplan till:

Stadsbyggnadsförvaltningen
251 89 Helsingborg

Eller till stadsbyggnadsnamnden@helsingborg.se

Ansökan ska innehålla:

 • adressuppgifter för den som ansöker
 • person- eller organisationsnummer
 • de fastigheter som direkt berörs
 • orsaken till att du vill att ny plan blir upprättad eller att en gällande ändras alternativt upphävs
 • en karta som visar vilket område som berörs.

Kommunen är skyldig att fatta besluta senast inom 4 månader från den dag en komplett ansökan kommit in.

Ett planprogram kan föregå detaljplanen

Ibland föregås detaljplanen av ett planprogram. Där utreds de stora frågorna, som lämplig användning av området, vägar, vatten- och avloppsfrågor med mera. Precis som under samrådsskedet till detaljplanen hålls det ett samrådsmöte och man har möjlighet att lämna synpunkter. Planprogrammet godkänns av stadsbyggnadsnämnden.