Detaljplaneprocessen

Vem som helst får lämna synpunkter på en detaljplan under tiden den tas fram. Det kan du göra på olika sätt vid olika skeden i detaljplaneprocessen. Här läser du om hur en detaljplan tas fram och hur och när du kan påverka.

Så lämnar du synpunkter på ett planförslag

Eventuella synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligen under samråds-/ granskningstiden via e-post till stadsbyggnadsnamnden@helsingborg.se eller till Stadsbyggnadsnämnden, 251 89 Helsingborg. Ange förslagets diarienummer.

Det finns flera olika processer för att ta fram en detaljplan. Vilken process som används beror bland annat på vad detaljplanen innehåller, dess storlek och hur viktig planen är för allmänheten. Nedan följer några av de förfaranden som används.

Några av de förfaranden som används

Standardförfarande

Det förfarande som är absolut vanligast. Används när förslaget är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande och inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse.

Standardförfarandet kan i vissa fall förenklas genom att samtliga i samrådskretsen aktivt godkänner planförslaget. Det betyder att granskningen inte behöver genomföras utan att planen kan föras direkt till antagande.

Utökat förfarande

Det utökade förfarandet används när planförslaget inte är förenligt med översiktsplanen eller länsstyrelsens granskningsyttrande. Det ska även användas när planen är av betydande intresse för allmänheten, i övrigt är av stor betydelse eller kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Samordnat förfarande

Förfarandet kan användas när kommunen ska göra en detaljplan för ett ärende som även prövas enligt miljöbalken, väglagen eller lagen om byggande av järnväg. Syftet är att genom samordningen undvika dubbelarbete och dubbla prövningar.

Utöver det finns förenklade förfarande vid förlängning av genomförandetid, för att ta bort bestämmelser om fastighetsindelning och att upphäva detaljplan. Nedan beskriver vi den generella processen för normalt planförfarande och hur du kan påverka.