Detaljplaneprocessen

Vem som helst får lämna synpunkter på en detaljplan under tiden den tas fram. Det kan du göra på olika sätt vid olika skeden i detaljplaneprocessen. Här läser du om hur en detaljplan tas fram och hur och när du kan påverka.

Så lämnar du synpunkter på ett planförslag

Eventuella synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligen under samråds-/ granskningstiden via e-post till stadsbyggnadsnamnden@helsingborg.se eller till Stadsbyggnadsnämnden, 251 89 Helsingborg. Ange förslagets diarenummer.

Det finns två sätt att ta fram en detaljplan. Vilket som används beror på hur stor detaljplanen är och hur stort allmänhetens intresse är.

  • Enkelt planförfarande. Planen saknar allmänt intresse. Samråd sker bara med berörda parter och antas av stadsbyggnadsnämnden.
  • Normalt planförfarande. Planen har allmänt intresse. Förslaget har två skeden. Ett samrådskede med ett samrådsmöte. Sedan följer granskningsskedet (tidigare Utställning). Planen antas av kommunfullmäktige.

Här beskriver vi den generella processen för normalt planförfarande och hur du kan påverka: