Det här är en detaljplan

En detaljplan bestämmer vad personer, företag och myndigheter får eller inte får göra inom ett visst markområde. Det kan vara ett par kvarter eller några fastigheter. En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument.

Detaljplanen styr bland annat:

  • hur marken får användas (till exempel för bostäder, handel, kontor, park med mera).
  • hur stora och höga husen får vara.
  • hur långt avståndet måste vara från hus till tomtgränsen.
  • hur rättigheterna att dra fram ledningar eller gångvägar över annans mark ser ut.

En detaljplan gäller tills dess att den upphävs eller ersätts över av en ny. Här hittar du Helsingborgs gällande detaljplaner.

En detaljplan består av en plankarta, en planbeskrivning och en genomförandebeskrivning. Ibland ingår även illustrationskarta, program och/eller miljökonsekvensbeskrivning.

Viktig om du vill bygga om eller bygga nytt

Om du ska bygga eller om du är intresserad av ett område som ska bebyggas är det viktigt att du tar reda på om det finns en detaljplan för området eller inte.

Det här alltid klokt att redan i planeringsstadiet ta kontakt med bygglovsenheten.

Om det inte finns en detaljplan så är det kommunen som avgör om det behöver tas fram en sådan innan du kan påbörja bygget.

Du kan ansöka om att en detaljplan ska tas fram eller ändras.