Det här är en detaljplan

En detaljplan bestämmer hur mark och vatten inom planens område får eller ska användas. Området kan vara litet, till exempel en enstaka fastighet, eller stort som en hel stadsdel. Detaljplanen är juridiskt bindande och beslutas av kommunen.

Detaljplanen gäller tills den antingen ersätts eller upphävs. Under planens genomförandetid har du en garanterad rätt att bygga enligt detaljplanen. Ta del av Helsingborgs gällande detaljplaner.

Viktig om du vill bygga om eller bygga nytt

Även om du har en garanterad rätt måste du, med några undantag, trots det söka bygglov i områden med detaljplan. Det här alltid klokt att redan i planeringsstadiet ta kontakt med bygglovsenheten. Bygglovsenheten kan även hjälpa dig med vad detaljplanen medger när du har tankar på att bygga nytt.

Finns det ingen detaljplan avgör kommunen om det går att ge bygglov direkt eller om det först behöver upprättas en detaljplan. Behövs en ny detaljplan kan du göra en planansökan.

Exempel på vad en detaljplan kan styra:

  • vad marken får användas till. Vanligt förekommande är till exempel bostäder, handel, kontor, park och gator
  • hur stora och höga olika typer av byggnader får vara
  • var byggnaderna får placeras, till exempel hur nära din tomtgräns du får bygga
  • om och var någon har rätt att dra fram bland annat ledningar över annans mark.

En detaljplan består av en plankarta, som är det juridiskt bindande dokumentet och en planbeskrivning. På plankartan finns de bestämmelser som berättar hur marken får användas och bebyggas. Planbeskrivningen beskriver plankartans innehåll, bakgrund och andra ställningstaganden samt hur detaljplanen är tänkt att genomföras. Ibland ingår andra dokument som exempelvis illustrationskarta och miljökonsekvensbeskrivning.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.