1. Planansökan

Om du vill att en detaljplan ska ändras, upphävas eller att en helt ny detaljplan upprättas kan du göra en planansökan. I dagsläget tar Helsingborgs kommun inte ut någon avgift för planansökan. Får du ett positivt besked kommer ett avtal upprättas kring kostnaderna för planarbetet.

Tjänstemannabedömning

När en ansökan kommer in till stadsbyggnadsförvaltningen utreder detaljplaneavdelningen översiktligt förutsättningarna för området ansökan gäller. Saker som tas med i bedömningen är till exempel:

  • hur den tänkta användningen förhåller sig till Helsingborgs översiktsplan
  • juridiska gränser i området som exempelvis naturreservat och strandskydd
  • riksintressen som bland andra kustzon, kulturmiljö och infrastruktur.
  • riskfaktorer i området som till exempel närliggande industrier, gasledningar, risk för översvämningar och buller från exempelvis trafik.

Stadsbyggnadsnämnden beslutar

Efter den inledande tjänstemannabedömningen beslutar stadsbyggnadsnämnden om planansökan ska beviljas och ett detaljplanearbete påbörjas.

Beslutet går inte att överklaga.

Så gör du en planansökan

Du skickar en skriftlig planansökan för en detaljplan till:

Stadsbyggnadsförvaltningen
251 89 Helsingborg

Eller till stadsbyggnadsnamnden@helsingborg.se

Ansökan ska innehålla:

  • adressuppgifter för den som ansöker
  • person- eller organisationsnummer
  • de fastigheter som direkt berörs
  • orsaken till att du vill att ny plan blir upprättad eller att en gällande ändras alternativt upphävs
  • en karta som visar vilket område som berörs.

Kommunen är skyldig att fatta besluta senast inom 4 månader från den dag en komplett ansökan kommit in.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?