Planansökan och planbesked

Om du vill göra något som kräver att en detaljplan ändras, upphävs eller att en helt ny detaljplan upprättas kan du göra en planansökan. Här får du information om hur du ansöker och vad som sker när ansökan kommit in.

Börja gärna med att kontakta oss

Ta gärna kontakt med enheten för detaljplan på stadsbyggnadsförvaltningen innan du skickar in din ansökan. Vi kan gå igenom förslaget tillsammans med dig och ge dig vägledning om den fortsatta processen. Du når oss på detaljplan.sbf@helsingborg.se.

Så gör du en planansökan

Använd gärna blanketten Planansökan (336 kB, pdf) för din ansökan.

Din ansökan ska innehålla

 • adressuppgifter för den som ansöker
 • person- eller organisationsnummer
 • de fastigheter som direkt berörs
 • orsaken till att du vill att ny plan blir upprättad eller att en gällande ändras alternativt upphävs
 • en karta som visar vilket område som berörs
 • kort beskrivning och/eller skiss av ditt projekts idé och karaktär. Till din hjälp finns stadens arkitekturverktyg.

Du skickar ansökan till

stadsbyggnadsnamnden@helsingborg.se

eller
Stadsbyggnadsförvaltningen
251 89 Helsingborg

Kommunen är skyldig att fatta besluta senast inom fyra månader från den dag en komplett ansökan kommit in.

Det här händer när din ansökan kommit in

Inledande tjänstemannabedömning

När din ansökan kommit in till stadsbyggnadsförvaltningen gör vi först en tjänstemannabedömning. Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer, efter avstämning med den kompetens som finns inom stadens förvaltningar och bolag, om det är lämpligt att använda marken som din ansökan avser på det sätt du önskar.

När vi gör vår bedömning ser vi bland annat till de lagar som gäller samt de styrdokument och mål vi har inom Helsingborgs stad, till exempel

Planbesked från stadsbyggnadsnämnden

När den inledande tjänstemannabedömningen är gjord får du information om den och kan därefter bestämma om du vill ta din ansökan vidare till stadsbyggnadsnämnden för att få ett planbesked. Ett planbesked är ett formellt beslut där stadsbyggnadsnämnden meddelar om vi som kommun avser att påbörja ett planarbete eller inte. Stadsbyggnadsnämndens beslut går inte att överklaga. Själva planbeskedet debiteras enligt stadens plan-och bygglovtaxa men om drar du tillbaka din ansökan efter att du fått information om tjänstemannabedömningen så debiteras du inte.

 • Negativt planbesked
  Vid ett negativt planbesked får du en motivering till varför stadsbyggnadsnämnden valt att inte gå vidare med din ansökan.
 • Positivt planbesked
  Vid ett positivt planbesked får du en ungefärlig tidpunkt för när vi avser att inleda planarbetet och när ett beslut om antagande, ändring eller upphävande kan ske. Ett positivt planbesked är ingen garanti för att stadsbyggnadsnämnden sedan kommer att anta en ny detaljplan, utan det är en bekräftelse på att nämnden är beredd att pröva ärendet.

Så mycket kostar ett planbesked

Planbeskedet debiteras enligt Helsingborgs stads plan- och bygglovstaxa (pdf, 1 MB). Du får betala för planbeskedet oavsett om beskedet är positivt eller negativt. Kostnaden beräknas utifrån årets prisbasbelopp (PBB) och justeras utifrån hur avancerad åtgärden är.

Vi tecknar ett planavtal och påbörjar planarbetet

När det är dags för uppstart av planarbetet blir du kontaktad av den planhandläggare som är ansvarig för din ansökan. För närvarande har vi i Helsingborg en plankö, som innebär att det tar cirka ett år från det att du fått ett positivt planbesked till att själva planarbetet kan börja.

Vi startar arbetet med att teckna ett planavtal där dina respektive stadens skyldigheter och kostnader klargörs.

Så ser detaljplaneprocessen ut

Processen för att ändra eller ta fram en ny detaljplan inleds med din planansökan och ditt planbesked. Därefter tar vi fram ett förslag till detaljplan. Det finns flera olika processer för att ta fram en detaljplan. Vilken process som används beror bland annat på vad detaljplanen innehåller, dess storlek och hur viktig planen är för allmänheten. Här kan du läsa mer om detaljplaneprocessen och vilka steg den normalt innehåller.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.