Grönstrukturprogram

Här kan du läsa om hur grönstrukturen gör Helsingborg till en mer attraktiv, hälsosam och hållbar stad. Ett grönstrukturprogram har tagits fram för att beskriva och beakta gröna värden och tjänster i stadens utveckling.

Grönstrukturprogram med mål och strategier

Grönstrukturprogrammet visar grönstrukturens många värden, funktioner och intressenter ur ett brett perspektiv. I det kan du även läsa om bland annat våra gröna tillgångar och de utmaningar vi står inför. Du kan också se de mål, strategier och riktlinjer som behövs för att möta dessa. Grönstrukturprogrammet antogs av kommunfullmäktige den 26 mars 2014.

Vägledande för grönstrukturens utveckling

Grönstrukturprogrammet ska vara ett vägledande underlag i planeringen och den långsiktiga utvecklingen av stadens grönstruktur. Det bidrar till att uppnå såväl nationella som lokala miljö- och folkhälsomål. Strategierna för det fortsatta arbetet med vår grönska är att

  • höja kvaliteten på nuvarande grönområden,
  • anlägga nya parker och natur i bristområden,
  • skydda befintliga värdefulla grönområden och
  • överbrygga barriärer.

En bra kommunikation med boende och besökare är viktig så att fler kan förstå värdet av grönstrukturen och kan uppleva våra grönområden. För att förverkliga våra mål och stadens vision krävs ett fortsatt aktivt arbete med fysisk planering och strategiska markinköp men också hur vi anlägger, gestaltar och sköter våra grönområden. Genom brett samarbete och engagemang som involverar helsingborgarna, förvaltningar, näringsliv och markägare fortsätter vi utvecklingen mot en grönare stad.

Grönska för en attraktiv och hållbar stad

Helsingborgs grönområden är viktiga för att vår stad ska vara mer attraktiv, hälsosam och hållbar. I grönstrukturprogrammet kan du läsa om viktiga så kallade ekosystemtjänster som naturen ger oss. Det kan vara i form av rekreation, biologisk mångfald, klimat, luft, vatten och kulturmiljövärden. Grönområdena ger variation och karaktär åt staden, småorterna och landskapet. De ger oss möjlighet till vila och aktivitet och har positiv påverkan på vår hälsa. Tillräckligt stora grönområden med hög kvalitet är också viktiga för att attrahera boende och etableringar. Konkurrensen om grönytorna ökar när allt fler använder och ställer krav på parker och naturområden i en stad som samtidigt förtätas. För att möta behoven och hantera förändringar i klimatet behöver vi stärka grönområdenas kvalitéer och fyllas dem med fler funktioner och värden.

Frågor om arbetet

Kontakta Fredrik Bengtsson, kommunekolog på stadsbyggnadsförvaltningen. Telefon: 042-10 52 71. E-post: fredrik.bengtsson@helsingborg.se.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.