Ett grönare Helsingborg – handlingsplan för grönstrukturen

Våra parker och naturområden får större betydelse för allt fler människor och vi behöver utveckla dem för att möta både nuvarande och framtida behov. Till vår hjälp har vi en handlingsplan som beskriver hur vi kan göra i Helsingborg och vilka platser vi ska prioritera.

Aktuella projekt för ett grönare Helsingborg

Grönområdet på Dalhem som vissa kallar för Kojakparken, Backarna eller Brohult får extra fokus under 2019. Vi började med att titta på det ser ut idag, vad som är bra och vad som kan bli bättre. Dialog hölls under våren med boende, föreningar och skolor i området. Vi fick in många bra synpunkter som vi planerar att genomföra under hösten och vintern 2019. Läs mer om hur vi planerar att förbättra grönområdet.

Sedan hösten 2019 arbetar vi med att förbättra grönområden i Gantofta. Vi arbetar bland annat i Ängslyckans grönområde, Gantofta bypark och i Norra stationsområdet. Vi bygger samtidigt om busshållplatser och gör det säkrare i trafiken för den som går och cyklar. När vi under våren 2018 var i Gantofta för att höra vad de som bor där tycker om grönområdena fick vi in många bra synpunkter. Det vi gör nu bygger på de tankar och idéer som vi fick in under träffarna och via mejl.  Läs mer om vad vi gör i Gantofta.

Vi ska rusta upp och förbättra parken Lillängen på Husensjö för att skapa en trevlig och trivsam plats som fler vill använda.  Vi börjar med att titta på hur parken ser ut idag, vad som är bra och vad som kan bli bättre. I början av sommaren 2020 samlade vi in synpunkter från dem som bor och rör sig i området. Tack alla som bidrog!

Om allt går som planerat börjar vi utveckla parken hösten 2020.

Karta som visar var Lillängen ligger.

Mellan byarna Kattarp och Hasslarp går sedan gammalt en natur- och kulturslinga som är i behov av omsorg. På vägen passerar du både vackra och intressanta natur- och kulturmiljöer som går att läsa om på skyltar utmed sträckan. Vintern 2018/2019 ser vi över sträckningen och kompletterar och byter eventuellt ut skyltningen.

Kopparmölleparken är en kulturpark som vi ska rusta upp under 2020. Parken är idag sliten och vi gör en generell upprustning av parken för att öka tillgängligheten och rekreationen i parken.  Vi rustar även upp den befintliga lekplatsen i parken. Vi planerar också bland annat för ny och mer belysning och mer träd och blommor.

Under hösten och vintern 2019 undersökte vi grönområdet i anslutning till det gamla vattentornet Borgen och pratade med boende och skolbarn i området. Stort tack till alla er som tyckte till! Vi fick in väldigt många svar och synpunkter via vår enkät, mejl och samtal. Nu genomför vi en rad åtgärder som bygger på de tankar och idéer som vi fick in. Läs om hur vi bygger om och utvecklar grönområdet.

Under 2018 och 2019 undersöks möjligheterna att bygga ett gömsle för naturnära upplevelser i Utvälinge. Miljön i området är rik, vacker och känslig. Att kunna komma nära utan att störa djurlivet är en utmaning. Pedagogik och information är viktiga delar i detta projekt.

Under hösten och vintern 2020 planerar vi att undersöka grönstrukturen i Vallåkra. Syftet är att utveckla och förbättra befintliga grönområden och se om vi kan använda stadens mark ännu bättre. Beroende på vad vi kommer fram till räknar vi sedan med att börja arbeta med området under 2021. Läs mer om hur vi planerar att arbeta med grönstrukturen i Vallåkra.

Efter önskemål från den tidigare arrendatorn gör vi under 2020 om odlingslotten ”Gläntan” till en vacker och lummig mötesplats inom Ättekulla naturreservat. Läs mer om vad vi gör i Gläntan.

Ett nytt promenadstråk som förbinder Jordbodalen, Långebergaskogen, Östra Ramlösa och Ramlösaravinen skapades 2017. Den vackra promenaden i odlingslandskapet kompletteras under vintern 2018 med landskapsvård på en yta som tidigare varit åkermark. Två mindre dammar grävs, blomsterängar anläggs och träd planteras. Fiskevårdande åtgärder görs samtidigt i Lussebäcken som man går längs med och där havsöring varje år går upp för all leka.

Handlingsplan för grönstrukturen

Handlingsplanen för grönstrukturen har tagits fram för att förverkliga grönstrukturprogrammet. I handlingsplanen beskriver vi hur vi ska arbeta med att höja grönstrukturens värden och attraktion. Det handlar om insatser i centralorten, byar, gröna stråk samt natur- och rekreationsområden under perioden 2014-2020.

Stadsbyggnadsnämnden beslutade om handlingsplanen 16 juni 2014 och arbetet startade hösten 2014 med några av de projekt som identifierats i handlingsplanen.

Läs handlingsplanen

Ny handlingsplan för grönstrukturen 2021-2026

I oktober 2019 godkände stadsbyggnadsnämnden en ny handlingsplan för grönstrukturen. Den gäller från 2021 och fram till 2026. Läs Ett grönare Helsingborg – Handlingsplan för grönstrukturen 2021-2026 (pdf, 829 kB)

Det här vill vi

Vi vill fortsätta utvecklingen av ett grönare Helsingborg genom att

  • underlätta för alla att komma ut i våra parker och naturområden.
  • ge alla möjlighet till rekreation i sin närmiljö.
  • skapa trygga miljöer med plats för möten.
  • ge alla möjlighet att uppleva djur och växter i sin närmiljö.
  • stärka naturvärdena och öka den biologiska mångfalden.
  • rusta staden för klimatförändringar och förbättra lokalklimatet.
  • skapa nya naturområden.

Vad vill du?

I en del av projekten vi arbetar med samlar vi in synpunkter från allmänheten för att förbättra miljön så att den bättre lever upp till de behov och önskemål som finns.

Frågor om handlingsplanen?

Kontakta Hanne Hansen, landskapsarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen. Telefon: 042-10 34 03. E-post: hanne.hansen@helsingborg.se.