Aktuella projekt för ett grönare Helsingborg

Inom ramen för Handlingsplan för grönstrukturen arbetar vi med en rad projekt för att utveckla Helsingborgs parker och naturområden. Här kan du läsa mer om en del av dem.

Bårslöv

Våren 2017 träffade vi många av dem som bor i Bårslöv för att få in synpunkter om hur vi kan förbättra grönområdena där. Flera av idéerna planerar vi att genomföra under hösten 2017 och våren 2018. Läs mer om vad vi planerar att göra i Bårslöv.

Söder om Söder: Planteringen, Miatorp, Lussebäcken och Högasten

Våren 2017 träffade vi många av dem som bor på Planteringen, Miatorp, Lussebäcken och Högasten, de områden som ingår i Söder om Söder, för att få in synpunkter om hur vi kan förbättra grönområdena där. Flera av idéerna planerar vi att genomföra under hösten 2017 och våren 2018. Läs mer om vad vi planerar att göra där.

Kattarp och Hasslarp

Mellan byarna Kattarp och Hasslarp går sedan gammalt en natur- och kulturslinga som är i behov av omsorg. På vägen passerar du både vackra och intressanta natur- och kulturmiljöer som går att läsa om på skyltar utmed sträckan. Under 2017 ser vi över sträckningen och kompletterar och byter eventuellt ut skyltningen.

Naturpunkt Råån

I Helsingborg finna idag åtta naturpunkter spridda i olika natursköna miljöer.Under 2017 kommer vi att få ytterligare en, nämligen  Naturpunkt Råån. Den kommer att ligga någonstans utmed gångstigarna vid Råån, i direkt anslutning till ån. Vid naturpunkt Råån kommer du att kunna lära dig mer om livet i och runt ån och om hur vi människor präglats av och tagit nytta av det rinnande vattnet. Specialiserade djur som öringen som årliga vandrar upp i ån för att leka och husbyggande sländelarver kommer att beskrivas. Förutom informationsskyltarna kommer naturpunkten att designas som en rastplats där du kan sitta och stilla betrakta livet vid ån och äta sin medhavda matsäck, eller kanske håva efter småkryp.

Välakärret

Insprängt mellan verksamheterna på Väla södra ligger ett stycke värdefull natur i behov av restaurering. Det rör sig om Välakärret och Filborna enefälad. Under 2017 kommer dessa områden att städas och hägnas in för betesdjur. Kor kommer sedan att hjälpa oss i naturvårdsarbetet genom att tugga ner det höga gräset som kväver de lite mer krävande och sällsynta arterna som förhoppningsvis finns kvar i området. Det inte djuren klarar av att äta hjälper vi till att röja, exempelvis björksly och björnbärssnår. Dessa typer av betade fäladsmarker var för några hundra år sedan en av de vanligaste typer av marker Helsingborgstraken. Idag finns bara små spillror kvar dit de växter och djur som hör till miljöerna är hänvisade. Exempel på arter som du kan hitta vid Välakärret och Filborna enefälad är brun kärrhök, kungsfågel, tuvstarr, ljung och enar.

Ättekulla stråk

I Ättekulla skog vill vi förbättra gångstigarna och knyta ihop de olika delområdena i naturreservatet. Vi planerar även att bygga en naturpunkt i området på temat kulturmiljöhistoria och sambanden mellan landskap, människa och naturvärden.

Stråk på landsbygden

Vi planerar att anlägga gröna stråk i odlingslandskapet som ett komplement till park- och naturområden kring byarna. Ambitionen är att förverkliga ett eller två under 2017. De gröna stråken är främst för promenader men kommer även att gynna växt- och djurliv.