Aktuella projekt för ett grönare Helsingborg

Inom ramen för Handlingsplan för grönstrukturen arbetar vi med en rad projekt för att utveckla Helsingborgs parker och naturområden. Här kan du läsa mer om en del av dem.

Västergård

Våren 2018 träffade vi skolan, förskolan, äldreboendet och kyrkan i Västergård. Utifrån alla goda förslag därifrån har vi kommit fram till ett antal åtgärder för att göra det ännu trivsammare i grönområdet. Läs mer om vad vi gör i området under hösten och vintern 2018.

Kopparmölleparken

Kopparmölleparken är en kulturpark som vi ska rusta upp under åren 2019 och 2020. Parken är idag sliten och vi gör en generell upprustning av parken för att öka tillgängligheten och rekreationen i parken.  Vi rustar även upp den befintliga lekplatsen i parken. Här tar vi hjälp av de omkringliggande förskolorna i området och kommer att ha dialog med dem under hösten 2018. Till våren 2019 kommer vi att presentera ett åtgärdsförslag för parken.

Gantofta

Under våren 2018 var vi i Gantofta för att höra om vad de som bor i Gantofta tycker om grönområdena. Vi fick in många bra synpunkter och arbetar nu med ett åtgärdsförslag som bygger på dessa tankar och idéer. Läs mer om vad vi planerar i Gantofta

Kattarp och Hasslarp

Mellan byarna Kattarp och Hasslarp går sedan gammalt en natur- och kulturslinga som är i behov av omsorg. På vägen passerar du både vackra och intressanta natur- och kulturmiljöer som går att läsa om på skyltar utmed sträckan. Vintern 2018/2019 ser vi över sträckningen och kompletterar och byter eventuellt ut skyltningen.

Ättekulla stråk

I Ättekulla skog vill vi förbättra gångstigarna och knyta ihop de olika delområdena i naturreservatet. Vi planerar även att bygga en naturpunkt i området på temat kulturmiljöhistoria och sambanden mellan landskap, människa och naturvärden.

Stråk på landsbygden

Vi planerar att anlägga gröna stråk i odlingslandskapet som ett komplement till park- och naturområden kring byarna. Ambitionen är att förverkliga ett eller två under 2017. De gröna stråken är främst för promenader men kommer även att gynna växt- och djurliv.

Östra Ramlösa

Ett nytt promenadstråk som förbinder Jordbodalen, Långebergaskogen, Östra Ramlösa och Ramlösaravinen skapades 2017. Den vackra promenaden i odlingslandskapet kompletteras under vintern 2018 med landskapsvård på en yta som tidigare varit åkermark. Två mindre dammar grävs, blomsterängar anläggs och träd planteras. Fiskevårdande åtgärder görs samtidigt i Lussebäcken som man går längs med och där havsöring varje år går upp för all leka.

Kojak och backarna på Dalhem

Längs den norra delen av Dalhem finns ett relativt stort naturområde som anlades i samband med att Dalhem byggdes på 1960-talet. Det är väldigt kuperat och har både öppna ängar, gräsmattor och uppvuxen skog. Under 2019 kommer området få en översyn och göras mer tillgängligt för friluftslivet. Dialoger med närboende, skola och föreningslivet startar under hösten 2018. En naturvärdesinventering är gjord sommaren 2018, vilken också kommer att göra underlag för kommande åtgärder.

Gömsle i Utvälinge

Under 2018 och 2019 undersöks möjligheterna att bygga ett gömsle för naturnära upplevelser i Utvälinge. Miljön i området är rik, vacker och känslig. Att kunna komma nära utan att störa djurlivet är en utmaning. Pedagogik och information är viktiga delar i detta projekt.