Natur- och kulturmiljöprogram

Vi har tagit fram ett gemensamt natur- och kulturmiljöprogram för att beskriva värdefull natur och kultur på Helsingborgs landsbygd. Kommunfullmäktige förväntas anta programmet i juni 2018.

Här kan du läsa natur- och kulturmiljöprogrammet

Natur- och kulturmiljöprogrammet består av en introduktion och beskrivningar av 13 delområden på landsbygden. Programmet ska tillstyrkas av kulturnämnden och stadsbyggnadsnämnden i april. Kommunfullmäktige förväntas anta natur- och kulturmiljöprogrammet i juni 2018.

Här kan du läsa de beskrivningar som kommunfullmäktige förväntas anta i juni.

Dokument:

Beskriver delområden i Helsingborg

Natur- och kulturmiljöprogrammet består av en introduktion samt beskrivningar av 13 delområden på landsbygden. Varje delområde innehåller beskrivningar och kartor med naturgivna förutsättningar, kulturlandskapet, sammanfattning av befintliga skydd och lokala värden och de mest värdefulla natur- och kulturmiljöerna. Underlaget kommer till stora delar från nuvarande Naturvårdsplan (1992) och Kulturminnesvårdsprogram (1991). Detta är ett projekt mellan stadsbyggnadsförvaltningen och kulturförvaltningen där bland annat stadsantikvarien och kommunekologen medverkar.

Därför har vi gjort ett natur- och kulturmiljöprogram

Våra natur- och kulturmiljöer är värdefulla för Helsingborgs attraktionskraft. I natur- och kulturmiljöprogrammet har vi samlat beskrivningar av både natur- och kulturvärden på Helsingborgs landsbygd. Genom att öka kunskapen kan vi stärka stoltheten för en plats liksom intresset för att utveckla dess natur- och kulturvärden. Många av natur- och kulturmiljöerna är populära som utflyktsmål och en tillgång för friluftslivet. Programmet ska kunna användas för landsbygdsutveckling, rekreation, friluftsliv, undervisning, studiecirklar med mera, och ska ge kunskap för vårt kommande arbete med avvägningar i översiktsplanering, detaljplanering, för att bilda naturreservat eller i samband med bygglov.

Avslutad remiss och öppet hus i tre byar

Remissen av natur- och kulturmiljöprogrammets delområden på landsbygden pågick under sommaren 2015. Vi inledde remissen med att bjuda in till öppet hus på tre platser i norra, östra och södra Helsingborg för att presentera och prata om värdefulla natur- och kulturmiljöer i de olika delområdena. Alla intresserade var välkomna till träffarna i Hasslarp, Vallåkra och Mörarp där vi berättade om ett urval av lokala värden i alla delområdena.