Helsingborgs livskvalitetsprogram

Livskvalitetsprogrammet kopplar samman stadens arbete med miljö och folkhälsa. Det sätter människan i centrum och fokuserar på att förbättra de förutsättningar som vi människor behöver för att må bra.

Kommunfullmäktige i Helsingborg antog Livskvalitetsprogrammet 2016 och det sträcker sig fram till 2024. Programmet är ett stadsövergripande styrdokument för andra planer i staden såsom klimat- och energiplanen, avfallsplanen och plan för lika möjligheter. Vi vill att Livskvalitetsprogrammet ska inspirera hela Helsingborg med näringsliv, föreningar och invånare till att delta i arbetet. För livskvalitet är något vi skapar tillsammans.

Livskvalitet för Helsingborg

Livskvalitetsprogrammet vill skapa förutsättningar för att alla invånare i Helsingborg ska kunna uppleva en god och hållbar livskvalitet. För att komma dit måste vi tillsammans förändra och förbättra synliga och osynliga strukturer i vårt samhälle, som stärker individen och dennes möjligheter att leva ett gott liv. Arbetet handlar också om att förändra våra beteenden till det som är långsiktigt bäst för vår gemensamma hållbara utveckling.

Programmet bygger på en strävan efter mångfald och valfrihet, där det kan finnas lika många sätt att arbeta med livskvalitet som det finns deltagare. Stadens roll är att uppmuntra och stötta samarbeten mellan näringsliv, föreningsliv och invånare, så att alla som vill kan bli medskapare till livskvaliteten i Helsingborg. Allt knyter an till visionen Helsingborg 2035 som säger att Helsingborg ska vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden år 2035.

Lika förutsättningar för alla

Livskvalitet kan handla om att ha något att göra om dagarna, antingen ett arbete att gå till, skola eller någon annan aktivitet. Det är också viktigt att må bra både fysiskt och psykiskt, känna sig trygg och trivas med sitt liv. Med livskvalitetsprogrammet vill Helsingborgs stad att förutsättningarna för att uppleva livskvalitet ska vara så lika som möjligt för alla invånare i vårt samhälle.

Helsingborgs stad har det övergripande ansvaret för att förverkliga livskvalitetsprogrammet, men det vänder sig till alla som verkar och lever i kommunen. Tillsammans är vi alla medskapare av och ansvariga för att vår gemensamma framtid blir hållbar. Därför ska Helsingborgs stad påverka och inspirera till hållbara val och skapa förutsättningar för en god miljö och folkhälsa som ökar livskvaliteten för helsingborgarna.

Gemensamma utmaningar i Helsingborg

Livskvalitetsprogrammet pekar på de största samhällsutmaningarna som vi står inför och de komplexa sambanden mellan olika perspektiv på hållbarhet – ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Det hjälper också staden att möta de utmaningar som inte självklart är en enskild persons eller en verksamhets ansvar, utan något som vi alla måste klara av tillsammans, till exempel klimatförändringarna. För att arbetet ska kunna följas upp innehåller livskvalitetsprogrammet fem politiskt beslutade viljeinriktningar och femton fokusområden med olika prioriteringar.

Fem viljeinriktningar

 • Vi tar tillvara och utvecklar mångfalden i staden.
 • Vi skapar hem för alla.
 • Vi erbjuder värdefull sysselsättning.
 • Vi lyssnar, öppnar upp och delar kunskap.
 • Vi skapar jämställdhet i samhället.
 • Vi ser till barns och ungas perspektiv.
 • Vi har upplevelser för alla sinnen.
 • Vi inspirerar till aktivt och hälsosamt liv.
 • Vi skapar trygghet och säkra miljöer.
 • Vi ser hela människan.
 • Vi minskar vårt ekologiska fotavtryck.
 • Vi väljer hållbara resor och transporter.
 • Vi har möjligheter till kontakt med andra människor varje dag.
 • Vi låter ekonomin skapa mervärde.
 • Vi utvecklar landskap som främjar biologisk mångfald.

Här kan du läsa hela Helsingborgs livskvalitetsprogram (pdf, 486 kB).