Drygt 2 miljoner permanentboende och fritidsboende får sitt vatten från enskilda brunnar. Brunnsvattnets kvalitet påverkas både av hur brunnen är byggd och var den ligger. En brunn bör till exempel inte ligga närmare än cirka 50 meter från föroreningskällor som avloppsbrunnar, avloppsledningar, gödsel, åkermark, vägdiken och kemikalier som används i jordbruk och trädgårdar. Tänk också på att brunnen behöver tillsyn. Du kan registrera din brunn för att brunnen ska få ett säkrare skydd och dessutom höjs beredskapen för vattenbrist inom området och för hela Sverige.

Om du misstänker dåligt vatten

Det är du som fastighetsägare och brunnsägare som ansvarar för brunnens skötsel och för att undersöka vattenkvaliteten.

Om du misstänker att det är något fel på vattnet i din brunn bör du ta ett vattenprov. Kontakta ett laboratorium som är ackrediterat för dricksvattenanalyser. SGS Analytics Sweden och Eurofins är två ackrediterade laboratorier. Under tiden som du väntar på resultatet av analysen bör du hämta ditt dricksvatten från annat håll.

Tips! Om du misstänker att du har för hög halt av bakterier kan du koka upp vattnet innan du dricker det eller använder det till matlagningen. Bakterierna dör nämligen vid cirka 70 grader. Du kan sedan förvara vattnet i kylen i ett par dagar.

Ta regelbundna vattenprover

Vattenprov bör tas vart tredje år om brunnen används till en- och tvåfamiljsfastighet och en gång per år om brunnen förser många hushåll med vatten. Eftersom vattenkvaliteten kan variera under året är det bra att ta prov under olika årstider. Till exempel på våren efter snösmältning och efter mycket regn under vår och höst.

Vid en normal analys kontrolleras bakterier och kemiska ämnen. Vattnet bedöms sedan som tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt. Anmärkningarna kan vara hälsomässigt (h), estetiskt (e) respektive tekniskt (t) grundade.

Mer information om vattenprover, brunnar och dricksvatten finns på SGU:s webbplats. SGU, Sveriges geologiska undersökning, är den myndighet som svarar för frågor som rör jord, berg och grundvatten i Sverige.

Gratis prov om du har barn under ett år

Du som bor i Helsingborg, har egen brunn i hemkommunen och som ska få eller har barn under ett år kan få ett gratis vattenprov. Det så kallade barnprovet är inte lika omfattande som en ”normal analys”, utan innehåller parametrar som är viktiga för småbarn. Man tittar på Escherichia coli, koliforma bakterier, antal mikroorganismer vid 22 grader, nitrat, nitrit, fluorid och koppar.

Hämta provtagningsmaterial

Du hämtar provburkar, följesedel och instruktion för provtagningen hos Helsingborg kontaktcenter på Stortorget 17. Här hittar du aktuella öppettider för kontaktcenter.

Lämna vattenprov (barnprov)

Fyllda provburkar och ifylld följesedel ska lämnas i medföljande kylväska på:

  • Eurofins inlämningsställe Jetpak på Mogatan 4 i Helsingborg.

Du kan vanligtvis lämna in vattenprovet måndag – fredag klockan 12.00-17.00. På så kallade klämdagar och dag före helgdag kan andra tider gälla.

Tänk på att ta vattenprovet tidigast klockan 12 den dag du ska lämna det till Jetpak, eftersom tiden mellan provtagning och analys inte får överstiga 24 timmar.

Ange din e-postadress på följesedeln för att bli kontaktad direkt av laboratoriet när ditt vattenprov är analyserat. I annat fall får du kontakta miljöförvaltningen för att få en kopia av analysrapporten.

Vattnets hårdhet i Helsingborg

På NSVA:s webb kan du få mer information vilken hårdhetsgrad vattnet har i Helsingborg.