Myndigheter är skyldiga att anmäla om ett barn far illa

Du som arbetar med barn och ungdomar har anmälningsplikt. Det innebär att du är skyldig att anmäla allt som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa, även om det bara rör sig om en misstanke om att ett barn far illa eller behöver stöd.

Detta gäller även när det görs en utredning och det inte är du som har gjort anmälan. Anmälan till socialförvaltningen bör göras skriftligt.

Behöver du råd innan du gör en anmälan?

Om du vill ha råd och stöd när du står inför beslutet att göra en anmälan kan du ringa till socialförvaltningens mottagning på telefon 042-10 64 56 och tala med en socialsekreterare.

Syns det vem som har gjort anmälan?

Eftersom det är lag på att du som arbetar med barn och ungdomar ska anmäla när du tror att ett barn far illa, måste den som har blivit anmäld få veta vad som står i anmälan och vem som har gjort den. Det har med rättssäkerhet att göra.

Anmälningsplikten är viktigare än sekretessen

Skyldigheten att anmäla väger tyngre än sekretessen. Du bör alltid tala om för barnets föräldrar att du tänker göra en anmälan och varför. Annars kan föräldrarna tappa förtroendet för personalen och då kan också socialnämndens arbete försvåras.

Det är bara när det gäller misstankar om sexuella övergrepp inom familjen eller misshandel som föräldrarna inte ska kontaktas innan du gör en anmälan.

När du har gjort en anmälan

Om det kommer nya och viktiga uppgifter efter att du har gjort en anmälan, ring socialsekreteraren och komplettera.

Tänk på att en anmälan inte alltid leder till att en familj tackar ja till erbjudet stöd från socialtjänsten. Socialtjänstlagen bygger på frivillighet och det är bara i allvarliga fall som det kan bli aktuellt med någon tvångsåtgärd.

Om en utredning läggs ned utan åtgärd kan du göra en ny anmälan.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?