Tidsbegränsad parkering

På gator och vägar får du parkera under högst 24 timmar i följd på vardagar utom dag före söndag och helgdag, om inte annat anges genom särskilt vägmärke.

Bestämmelsen gäller allmänt utan att vägmärke behöver vara uppsatt inom tättbebyggt område.

 Samma 24-timmarsregel gäller på platser som är skyltade med enbart ett P.

Tilläggstavla

 Om det finns en tilläggstavla under P-skylten visar den vilka tider och dagar som reglerna gäller och/eller vilken typ av fordon som avses (se exempelskyltarna här intill).

Så här läser du tilläggsskylten:

 – Om tiden står utan parentes gäller den vardagar utom dag före sön- och helgdag.
– Om tiden står inom parentes gäller de vardag före söndag och helgdag.
– Om tiden står med rött, gäller de söndagar och helgdagar.