2. Samråd

Samråd

Det första steget i upprättandet av en detaljplan är samrådet. Ett förslag till detaljplan tas fram och stadsbyggnadsnämnden beslutar sedan om att samråd ska hållas. Under samrådet har du möjlighet att lämna dina synpunkter på förslaget.

Syftet med samrådet är att samla in synpunkter på planförslaget från alla som har kunskaper om området och åsikter om planförslaget.

Kommunen ska ge berörda myndigheter, kända sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende samt andra berörda tillfälle till samråd om detaljplaneförslaget.

Handlingarna publiceras här på helsingborg.se och de kända sakägarna kontaktas via brev med information om samrådet och var de kan ta del av handlingarna. Handlingarna går även att ta del av på stadsbyggnadsförvaltningen, Järnvägsgatan 22 i Helsingborg och det går alltid bra att kontakta detaljplaneavdelningen om du vill ha detaljplanehandlingarna skickade till dig med posten. I vissa fall går det även att ta del av handlingarna på andra platser i kommunen exempelvis det lokala biblioteket. Ibland hålls ett offentligt samrådsmöte för allmänheten.

Så kan du delta under samrådsfasen

När vi håller samrådsmöte kan du komma med dina synpunkter på förslaget. Du kan också kontakta handläggaren för detaljplanen under samrådstiden. Tänk på att om du senare vill kunna överklaga som sakägare, krävs att du inkommit med dina synpunkter skriftligt.

När samrådstiden gått ut, sammanfattar handläggaren alla inkomna synpunkter och föreslår hur synpunkterna ska behandlas.

Här hittar du information om de detaljplaner som vi arbetar med just nu och i vilken fas i processen de är.

Du skickar dina synpunkter till:

Stadsbyggnadsnämnden
251 89 Helsingborg

Ett planprogram kan föregå detaljplanen

Ibland föregås detaljplanen av ett planprogram. Där utreds de stora frågorna, som lämplig användning av området, vägar, vatten- och avloppsfrågor med mera. Precis som under samrådsskedet till detaljplanen hålls det ett samrådsmöte och man har möjlighet att lämna synpunkter. Planprogrammet godkänns av stadsbyggnadsnämnden.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?