Godstransporter

Illustration: Olika typer av byggnader i en stad.

Helsingborg är ett viktigt logistiknav genom tillgång till hamn, järnvägsnät, motorvägarna E4/E6/E20 samt närheten till kontinenten. För att Helsingborg ska kunna växa hållbart är det viktigt att det finns ett funktionellt transportsystem för gods. Helsingborgs stad har därför tagit fram rapporten Leveranser i en tät stad. I den beskriver vi behov, utmaningar och ger förslag på åtgärder.

Digitalisering och ökad konkurrens har gjort det enklare och billigare att konsumera. Samtidigt som volymerna ökar, ökar även antalet transporter och efterfrågan på snabba leveranstider, punktlighet, tillgänglighet och service. Rapporten Leveranser i en tät stad beskriver konsekvenserna av ökad e-handel med fler leveranser och större konkurrens om gaturummet.

Leveranser i en tät stad kompletterar stadens trafikplan och översiktsplaner med behov, utmaningar och förslag på åtgärder. Syftet är att öka kunskapen om leveranser och inspirera till ökad samverkan där vi hoppas att vi kan hitta gemensamma nyttor tillsammans med andra aktörer som leder mot hållbara transporter och en attraktiv stad. Det kan handla om färre fordonskilometrar, ett mer effektivt resursutnyttjande, ökad fyllnadsgrad och fler fossilfria leveranser. Det kan också handla om åtgärder som leder till ökad hälsa och trafiksäkerhet, ökad tillgänglighet och möjlighet för nya tjänster att utvecklas inom logistik och handel.

Läs rapporten Leveranser i en tät stad (pdf, 1,5 MB)

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?