Godstransporter

Transparenta-transporter

Helsingborg är ett viktigt logistiknav genom tillgång till hamn, järnvägsnät, motorvägarna E4/E6/E20 samt närheten till kontinenten. För att Helsingborg ska kunna växa hållbart och bli Europas mest snabbrörliga och hållbara logistiknav är det viktigt att det finns ett funktionellt transportsystem som bidrar till effektiva och hållbara transporter både för att säkerställa näringslivets och Helsingborgarnas behov.

Leveranser i en tät stad

Digitalisering och ökad konkurrens har gjort det enklare och billigare att konsumera. Samtidigt som volymerna ökar, ökar även antalet transporter och efterfrågan på snabba leveranstider, punktlighet, tillgänglighet och service. Rapporten Leveranser i en tät stad beskriver konsekvenserna av ökad e-handel med fler leveranser och större konkurrens om gaturummet. Leveranser i en tät stad kompletterar stadens trafikplan och översiktsplaner med behov, utmaningar och förslag på åtgärder. Syftet är att öka kunskapen om leveranser och inspirera till ökad samverkan. Läs gärna rapporten Leveranser i en tät stad (pdf, 1,5 Mb).

Hållbara transporter

Kan en digital plattform för leveranser bidra till ökad samlastning? Hållbara transporter är ett innovationsprojekt om digitaliserad leveransdata och smartare beställningsprocesser. Syftet är att skapa förutsättningar för aktörer att själva ta initiativ till samlastning genom att synliggöra data om leveranser. Helsingborgs stad driver och äger projektet. I projektgruppen deltar även Trafikverket med finansiering och expertis. Rönnowska skolan i Helsingborg är projektets testarena. Läs gärna rapporterna Transparenta transporter, fas 1 (pdf, 2 MB) och Transparanta transporter, fas 2 (pdf, 5 Mb).

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?