E4/E6/E20 – framtida kapacitet och trafiksäkerhet i Helsingborg

Trafiken på den hårt belastade motorvägen E4/E6/E20 förbi Helsingborg ökar. Samtidigt finns det planer på att bygga ut områden i närheten med risk att dagens trafikplatser inte räcker till. Helsingborgs stad har därför tillsammans med Trafikverket genomfört en åtgärdsvalsstudie för sträckan.

Resultatet av åtgärdsvalsstudien

Åtgärdsvalsstudien visar att mindre förbättringsåtgärder i Vasatorps trafikplats ger tillräcklig kapacitet. Åtgärderna kan bestå av en breddning av avfartsrampen norrifrån och ett separat körfält för trafiken in mot Helsingborg. Även  beteendepåverkande åtgärder och förbättringar för gående och cyklister ingår.

På längre sikt kan tillgängligheten till E4/E6/E20 söderut behöva förbättras genom bättre tillfarter till Helsingborg Södra. Inom överskådlig framtid finns inga planer på en ny trafikplats utmed motorvägen. I markanvändningsplaneringen föreslås dock att utrymme sparas för att inte omöjliggöra en ny trafikplats.

Helsingborgs stad och Trafikverket kommer nu att ta fram ett avtal för det fortsatta arbetet med Vasatorps trafikplats och de övriga åtgärder som ska genomföras.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?