ÖP 2021 är vår nya översiktsplan

Översiktsplanen är en ledstjärna för kommunens framtida utveckling av mark och vatten. ÖP 2021 är en översiktsplan för hela Helsingborg med fokus på hur vi ska använda mark och vatten på landsbygden och i tätorterna fram till år 2050.

ÖP 2021 är den kommunövergripande översiktsplanen. Utgångspunkten är att vi ska ge möjlighet till hållbar utveckling med sikte på år 2050 då vi räknar med att vara 190 000 invånare i Helsingborg.

Vi ska utveckla staden på ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart sätt. I översiktsplanen skapar vi förutsättningar för en fortsatt utveckling och en minskad klimatpåverkan genom smartare infrastruktur, mångfunktionella lösningar och vägledning för hållbar stadsplanering.

I översiktsplanen möjliggör vi plats för bostäder, arbetsplatser, service, hållbart resande och transporter, kultur, grönska och rekreation samt har beredskap för klimatförändringar. Helsingborg ska kunna växa hållbart med fokus på livskvalitet för invånarna.

Förutom den kommunomfattande översiktsplanen har vi även aktuella översiktsplaner som gäller för bland annat centrala Helsingborg samt några av våra tätorter. Här kan du ta del av övriga gällande översiktsplaner.

Antagen av kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutade 14 december 2021 att anta ÖP 2021 som den kommunövergripande översiktsplanen för Helsingborg. Beslutet vann laga kraft 13 januari 2022.

Ta del av ÖP 2021

Här kan du ta del av Helsingborgs översiktsplan i digitalt format.

Översiktsplanen som pdf-dokument

Här kan du ta del av och vid behov skriva ut översiktsplanen som pdf-dokument. Vi har delat upp översiktsplanen i flera dokument för att underlätta din hantering. Innehållet motsvarar den digitala översiktsplanen ovan.

Här kan du ta del av ÖP 2021, diariehandlingen, som motsvarar ovanstående delar.