Resvanor och resmönster

Kunskapen om hur du och andra reser är viktig för att vi ska kunna förbättra trafiksystemet för så många som möjligt. Därför är Helsingborgs stad delaktiga i den regionala resvaneundersökningen och testar nya sätt för att beskriva resmönster.

I vår senaste resvaneundersökning från år 2018 svarade cirka 3 000 helsingborgare, i åldern 15-84 år, på hur de hade rest en specifik dag. Den undersökningen visar bland annat att andelen bilresor minskat och andelen tågresor ökat sedan 2013, då en liknande undersökning gjordes.

Vi ser också en större andel som cyklar till sin utbildning/skola än tidigare. Samtidigt är det fler föräldrar skjutsar sina barn i bil och fler tar bilen för att träna.

Vid de riktigt korta resorna har andelen bilresor minskat och fler väljer att gå till sin målpunkt.

Bakom undersökningen ligger Region Skåne, Skånes 33 kommuner samt Trafikverket. Undersökningen skickades ut till totalt 113 000 skåningar.

Varje år görs även en nationell resvaneundersökning som ger en övergripande bild av färdmedelsfördelningen för bland annat Helsingborg. Undersökningen görs av Trafikanalys.

För att få ett tillräckligt underlag på kommunnivå har behövs ett medelvärde för fem år bakåt i tiden användas. Det är också en eftersläpning av redovisningen. Det senaste året som statistik finns för är 2016. I jämförelse med året innan ser det ut som om andelen resor med bil ökat något från, 49 till 52 procent mellan 2015 och 2016.

Läs mer om resultatet för alla skåningars resvanor på skane.se.

Testat nya sätt för att beskriva resmönster

Helsingborgs stad arbetar med att ta fram utvecklingsplaner för stationsorterna. Boende i stationsorterna har haft möjlighet att lämna synpunkter och framföra sina önskemål. I arbete med att utvärdera och prioritera eventuella trafikåtgärder har Helsingborgs stad testat en ny metod. Resdata från Telia Crowd Insights har använts för att få fördjupad information om människors resmönster.

Resultatet redovisas som resor från en plats till en annan (origins and destinations) inom en definierad tidsperiod. Det går inte att se unika resmönster i analysen*.

Totalt har 4 803 027 resor registrerats med start eller slut i någon av de sju stationsorterna.

Ta del av analysen av resmönster i stationsorterna på public.tableau.com.

*Informationen är helt anonymiserad och det går inte att identifiera specifika individer och det finns inga kopplingar till någon enskild kund. Resdatan är därför inte definierad som personuppgift och processen följer svensk lag, GDPR och ePrivacy direktivet.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?