Så har vi byggt om Drottninggatan och Järnvägsgatan

Med ombyggnaden av Drottninggatan och Järnvägsgatan får vi en effektivare kollektivtrafik, bättre och tydligare gång- och cykelstråk samt platser där människor trivs och vill vara. Här får du information om vad vi gjort och varför vi gjort det.

Vi har byggt för fler invånare

Helsingborg växer så att det knakar och år 2035 ska vi vara 175 000 invånare. Vi blir fler som ska samsas på samma yta, och det ställer ökade krav på infrastrukturen i centrum. Därför har vi satsat på att utveckla Helsingborgs paradgata – Drottninggatan och Järnvägsgatan. Vi har fått bättre och tydligare gång- och cykelstråk, kollektivtrafiken har prioriterats och ska bli effektivare, och vi har skapat platser där människor trivs och vill vara.

Med ombyggnaden ska det bli ännu lättare att ta sig till och röra sig i centrum med olika trafikslag – men den ska också leda till att fordon som använder gatan som genomfart väljer en annan väg, utanför centrum. Så får vi en grönare och skönare stadsmiljö.

Vi har gjort plats för HelsingborgsExpressen

Med utvecklingen av Drottninggatan och Järnvägsgatan har vi också förberett  för HelsingborgsExpressen som är en satsning på spårvägsliknande bussar med hög kapacitet på Helsingborgs – och en av Sveriges – största stadsbusslinje, 1:an. HelsingborgsExpressen trafikerar gatan från juni 2019. Läs mer om HelsingborgsExpressen.

Tidplan

Ombyggnaden startade  våren 2017 och var klar i juni 2019. Arbetet delades in i etapper och vi har gjort vad vi kan för att det ska bli så lite störningar som möjligt. Vi har byggt och flyttat oss successivt längs gatan i olika etapper, vilket innebär att så fort vi blivit klara med en sträcka har vi, så långt det varit möjligt, gjort den helt färdig.

 • Etapp 1: Trädgårdsgatan till Stortorget: Maj 2017 – februari 2018
 • Etapp 2: Stortorget till Helsingborgs konserthus: Januari 2018 – vintern 2018
 • Etapp 3: Trädgårdsgatan söder till tingsrätten samt Helsingborgs konserthus till Kopparmölleplatsen: Hösten 2018 – våren 2019

Det här har vi gjort

Vi har byggt om Drottninggatan mellan Hälsovägen i norr och Stortorget i söder, samt Järnvägsgatan mellan Stortorget och tingsrätten i söder, en liten bit in på Malmöleden. Vi har också byggt cykelbanor utmed Hälsovägen upp till Kopparmölleplatsen samt byggt om busshållplatser vid Kopparmölleplatsen.

Fler mötesplatser där du kan njuta av stadslivet

Längs gatan har vi skapat förutsättningar för flera och olika mötesplatser där du kan njuta stadslivet runt omkring dig. Vi har också givit möjlighet till fler uteserveringar och vistelseytor, framförallt norrut från Möllegränden, men även mitt emot Kungstorget. Vi har även skapat nya mötesplatser och fler attraktiva sittplatser i granit, liknande dem som finns runt den nybyggda fotbollsarenan Olympia. Dessutom har vi rustat upp alla ytor och lagt ny markbeläggning.

Tydligare för dig som går, cyklar, åker buss och kör bil

Bussfiler, två bilkörfält in till centrum och en dubbelriktad cykelväg gör det enkelt att ta sig centrala Helsingborg. Med tydlighet mellan gående och cyklister, bussar och bilar gör vi det lätt att göra rätt.

För dig som går och cyklar

För dig som cyklar har vi skapat bättre, tydligare och bredare cykelvägar:

 • På Drottninggatan/Järnvägsgatans västra sida har vi byggt en dubbelriktad cykelväg mellan Knutpunkten och Helsingborgs konserthus På den östra sidan har vi kvar den enkelriktade cykelvägen, för dig som ska norrut.
 • Utanför Knutpunkten, är vi många som behöver samsas om ytan, så på båda sidorna av Järnvägsgatan, mellan Prästgatan och Möllegränden, har vi skapat en plats som delas av både den som går och cyklar. Där har ingen företräde utan både du som cyklar och den som går behöver vara extra uppmärksam.
 • Vid Knutpunkten har vi byggt nya gång- och cykelytor i marktegel, med effektivare markvärme.
 • Vi har skapat ett säkrare cykelstråk upp för Hälsovägen, med tydligare avgränsningar från biltrafiken.
 • Vi har skapat bättre cykelparkeringar på strategiska platser längs gatan. Cykelparkeringarna längs den delade ytan utanför Knutpunkten har tagits bort för att göra mer plats för den som går och cyklar där. För dig som vill ställa din cykel vid Knutpunkten finns platser vid cykelgaraget söder om stationen samt på Knutpunktstorget och på Kungstorget norr om stationen.

För dig som går har vi gjort det enklare att gå längs gatan samt att korsa över:

 • Det har blivit bredare, säkrare och fler övergångsställen och passager, bland annat vid Badhusgatan, med bättre belysning.
 • Vi har byggt upphöjda passager vid sidogator som bland annat Prästgatan, Södra Kyrkogatan och Hästmöllegränden. Det har vi gjort för att dämpa hastigheten och skydda dig som går och cyklar.

För dig som åker buss

För att fler ska få plats har vi stärkt gatan som kollektivtrafikled så att fler kan välja att inte köra bil. Vi har byggt en hållbar gata för framtiden.

 • Vi har infört sidoförlagda busskörfält på delar av sträckan för att göra det enkelt för bussarna att komma fram. Du känner enkelt igen busskörfälten, eftersom de är röda.
 • Längs Drottninggatan och Järnvägsgatan har vi planerat för tre hållplatslägen, samtliga anpassade till HelsingborgsExpressen, som trafikerar linje 1 från och med juni 2019. Vi har byggt ett nytt hållplatsläge vid Tingshuset. Nästa hållplatsläge är, som tidigare, vid Knutpunkten och det tredje hållplatsläget har placerats vid Sundstorget. De tidigare hållplatserna vid Rådhuset och Helsingborgs konserthus har tagits bort och ersatts av den nya vid Sundstorget. Det gör att bussen inte behöver stanna lika ofta vilket gör att resan går snabbare och blir bekvämare. Från Sundstorget når du enkelt både den södra och den norra delen av Kullagatan. Vi har också byggt om busshållplatserna på Hälsovägen vid Kopparmölleplatsen.
 • Det har blivit nya fräscha hållplatser, med bättre väderskydd och mer plats att röra sig på runt hållplatserna.

För dig som kör bil

För dig som kör bil har vi arbetat för att det fortsatt ska vara enkelt att ta sig in till centrala Helsingborg. Men vi vill också att fordon som använder gatan som genomfart väljer en annan väg istället, utanför centrum. Så får vi en grönare, skönare och trivsammare stadsmiljö.

In mot centrum, från både norr och söder, är det nu två bilkörfält fram till Stortorget. Därefter är det ett bilkörfält för att ta sig ut.

Körfälten har blivit smalare, 3,25 meter istället för 3,5 meter.  Det dämpar hastigheten, ökar trafiksäkerheten och skapar mer plats för annat än bilar. Idag är 3,25 meter modern byggstandard, det vill säga det är så nya gator byggs.

Bättre miljö för träden längs gatorna

Lindarna längs Drottninggatan och Järnvägsgatan är uppskattade inslag i stadsmiljön. De förbättrar också klimatet, binder stoft och ger oss syre. Vi har därför satsat stort på att skapa en bättre livsmiljö för träden. Vi har tagit bort träd som mår dåligt och planterat en del nya. Vi har bytt ut den befintliga jorden och istället skapat en luftig, näringsrik växtbädd, som klarar av att lagra vatten på ett bra sätt. Det gynnar både träden och dagvattenhanteringen.

Bättre dagvattenhantering och nya ledningar

Vi har förbättrat dagvattenhanteringen, bland annat genom de åtgärder vi gjort för att träden ska trivas bättre. Det har vi gjort för att minska riskerna för översvämningar vid kraftiga regn.

I samband med ombyggnaden har NSVA passat på att byta ut gamla vattenledningar och Öresundskraft har anlagt fiber och nya gasledningar för att förbättra för fastigheter och företag i området.

Kulturhistorisk och mer miljövänlig belysning

Bättre belysning med kulturhistoriska lyktstolpar ger en trevligare miljö att vistas i och skapar en ökad trygghetskänsla. Vi har renoverat de lyktstolpar som tidigare funnits längs Drottninggatan och Järnvägsgatan. En del av dem blir kvar, medan andra har placerats på Hälsovägen för att förbättra belysningen även där. Vi har bytt ut dagens lampor mot mer miljövänliga och hållbara LED-lampor.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.