Det här gör vi

När ombyggnaden av Drottninggatan och Järnvägsgatan är klar får vi en effektivare kollektivtrafik, bättre och tydligare gång- och cykelstråk samt platser där människor trivs och vill vara. Här får du information om vad vi gör och varför vi gör det.

Vi bygger för fler invånare

Helsingborg växer så att det knakar och år 2035 ska vi vara 175 000 invånare. Vi blir fler som ska samsas på samma yta, och det ställer ökade krav på infrastrukturen i centrum. Därför satsar vi på att utveckla Helsingborgs paradgata – Drottninggatan och Järnvägsgatan. Vi kommer få bättre och tydligare gång- och cykelstråk, kollektivtrafiken ska prioriteras och bli effektivare, och vi skapar platser där människor trivs och vill vara.

Med ombyggnaden ska det bli ännu lättare att ta sig till och röra sig i centrum med olika trafikslag – men den ska också leda till att fordon som använder gatan som genomfart väljer en annan väg, utanför centrum. Så får vi en grönare och skönare stadsmiljö.

Vi gör plats för HelsingborgsExpressen

Med utvecklingen av Drottninggatan och Järnvägsgatan förbereder också vi för HelsingborgsExpressen som är en satsning på spårvägsliknande bussar med hög kapacitet på Helsingborgs – och en av Sveriges – största stadsbusslinje, 1:an. HelsingborgsExpressen ska trafikera gatan från juni 2019. Du kan läsa mer om HelsingborgsExpressen här.

Tidplan

Ombyggnaden startar under våren 2017 och ska vara klar i juni 2019. Arbetet delas in i etapper och vi kommer att göra vad vi kan för att det ska bli så lite störningar som möjligt. Vi bygger och flyttar oss successivt längs gatan i olika etapper, vilket innebär att så fort vi är klara med en sträcka gör vi den helt färdig.

 • Etapp 1: Trädgårdsgatan till Stortorget: Maj 2017 – februari 2018
 • Etapp 2: Stortorget till Helsingborgs konserthus: Januari 2018 – vintern 2018
 • Etapp 3: Trädgårdsgatan söder till tingsrätten samt Helsingborgs konserthus till Kopparmölleplatsen: Hösten 2018 – våren 2019

Etapperna överlappar varandra. Etapper och tider kan komma att ändras.

Det här gör vi

Ombyggnaden av Drottninggatan sker mellan Hälsovägen i norr och Stortorget i söder, samt Järnvägsgatan mellan Stortorget och tingsrätten i söder, en liten bit in på Malmöleden. Vi bygger även cykelbanor utmed Hälsovägen upp till Kopparmölleplatsen samt bygger om busshållplatser vid Kopparmölleplatsen.

Fler mötesplatser där du kan njuta av stadslivet

Längs gatan skapar vi förutsättningar för flera och olika mötesplatser där du kan njuta stadslivet runt omkring dig. Vi ger möjlighet till fler uteserveringar och vistelseytor, framförallt norrut från Möllegränden, men även mitt emot Kungstorget. Vi skapar också nya mötesplatser och fler attraktiva sittplatser i granit, liknande dem som finns runt den nybyggda fotbollsarenan Olympia. Dessutom rustar vi upp alla ytor och lägger ny markbeläggning.

Tydligare för dig som går, cyklar, åker buss och kör bil

Bussfiler, två bilkörfält in till centrum och en dubbelriktad cykelväg gör det enkelt att ta sig centrala Helsingborg. Med tydlighet mellan gående och cyklister, bussar och bilar gör vi det lätt att göra rätt.

För dig som går och cyklar

För dig som cyklar skapar vi bättre, tydligare och bredare cykelvägar:

 • På Drottninggatan/Järnvägsgatans västra sida bygger vi en dubbelriktad cykelväg mellan Knutpunkten och Helsingborgs konserthus På den östra sidan har vi kvar den enkelriktade cykelvägen, för dig som ska norrut.
 • Utanför Knutpunkten, är vi många som behöver samsas om ytan, så på båda sidorna av Järnvägsgatan, mellan Prästgatan och Möllegränden, skapar vi en plats som delas av både den som går och cyklar. Där har ingen företräde utan både du som cyklar och den som går behöver vara extra uppmärksam.
 • Vid Knutpunkten blir det nya gång- och cykelytor i marktegel, med effektivare markvärme.
 • Vi skapar ett säkrare cykelstråk upp för Hälsovägen, med tydligare avgränsningar från biltrafiken.
 • Vi skapar bättre cykelparkeringsar på strategiska platser längs gatan. Cykelparkeringarna längs den delade ytan utanför Knutpunkten tas bort för att göra mer plats för den som går och cyklar där. För dig som vill ställa din cykel vid Knutpunkten finns platser vid cykelgaraget söder om stationen samt på Knutpunktstorget och på Kungstorget norr om stationen.

För dig som går gör vi det enklare att gå längs gatan samt att korsa över:

 • Det blir bredare, säkrare och fler övergångsställen och passager, bland annat vid Badhusgatan, med bättre belysning.
 • Vi bygger upphöjda passager vid sidogator som bland annat Prästgatan, Södra Kyrkogatan och Hästmöllegränden. Det gör vi för att dämpa hastigheten och skydda dig som går och cyklar.

För dig som åker buss

För att fler ska få plats stärker vi gatan som kollektivtrafikled så att fler kan välja att inte köra bil. Vi bygger en hållbar gata för framtiden.

 • Vi inför sidoförlagda busskörfält på delar av sträckan för att göra det enkelt för bussarna att komma fram. Du känner enkelt igen busskörfälten, eftersom de blir röda.
 • Längs Drottninggatan och Järnvägsgatan planerar vi för tre hållplatslägen, samtliga anpassade till HelsingborgsExpressen, som ska trafikera linje 1 från och med juni 2019. Vi bygger ett nytt hållplatsläge vid Tingshuset med hiss upp till bron. Nästa hållplatsläge blir, som idag, vid Knutpunkten och det tredje hållplatsläget placeras vid Sundstorget. De nuvarande hållplatserna vid Rådhuset och Helsingborgs konserthus tas bort och ersätts av den nya vid Sundstorget. Det gör att bussen inte behöver stanna lika ofta vilket gör att resan går snabbare och blir bekvämare. Från Sundstorget når du enkelt både den södra och den norra delen av Kullagatan. Vi bygger också om busshållplatserna på Hälsovägen vid Kopparmölleplatsen.
 • Det blir nya fräscha hållplatser, med bättre väderskydd och mer plats att röra sig på runt hållplatserna.

För dig som kör bil

För dig som kör bil arbetar vi för att det fortsatt ska vara enkelt att ta sig in till centrala Helsingborg. Men vi vill också att fordon som använder gatan som genomfart väljer en annan väg istället, utanför centrum. Så får vi en grönare, skönare och trivsammare stadsmiljö.

In mot centrum, från både norr och söder, blir det två bilkörfält fram till Stortorget. Därefter blir det ett bilkörfält för att ta sig ut.

Körfälten blir smalare, 3,25 meter istället för 3,5 meter.  Det dämpar hastigheten, ökar trafiksäkerheten och skapar mer plats för annat än bilar. Idag är 3,25 meter modern byggstandard, det vill säga det är så nya gator byggs.

Bättre miljö för träden längs gatorna

Lindarna längs Drottninggatan och Järnvägsgatan är uppskattade inslag i stadsmiljön. De förbättrar också klimatet, binder stoft och ger oss syre. Vi satsar därför stort på att skapa en bättre livsmiljö för träden. Vi tar bort träd som mår dåligt och planterar en del nya. Vi byter ut den befintliga jorden och skapar istället en luftig, näringsrik växtbädd, som klarar av att lagra vatten på ett bra sätt. Det gynnar både träden och dagvattenhanteringen.

Bättre dagvattenhantering och nya ledningar

Vi förbättrar dagvattenhanteringen, bland annat genom de åtgärder vi gör för att träden ska trivas bättre. Det gör vi för att minska riskerna för översvämningar vid kraftiga regn.

I samband med ombyggnaden passar NSVA på att byta ut gamla vattenledningar och Öresundskraft anlägger fiber och nya gasledningar för att förbättra för fastigheter och företag i området.

Kulturhistorisk och mer miljövänlig belysning

Bättre belysning med kulturhistoriska lyktstolpar ger en trevligare miljö att vistas i och skapar en ökad trygghetskänsla. Vi renoverar de lyktstolpar som idag finns längs Drottninggatan och Järnvägsgatan. En del av dem blir kvar, medan andra placeras på Hälsovägen för att förbättra belysningen även där. Vi byter ut dagens lampor mot mer miljövänliga och hållbara LED-lampor.