Vid dödsfall

I vissa fall kan Helsingborgs stad hjälpa till att göra en enklare bouppteckning, en så kallad dödsboanmälan. 

När någon avlider måste den avlidne personens ekonomi redovisas i en bouppteckning som skickas till Skatteverket. Den kan göras privat av den som har god kännedom om boet eller genom att anlita jurist på exempelvis bank eller begravningsbyrå.

Dödsboanmälan

I vissa fall kan Helsingborgs stad göra en enklare bouppteckning, en så kallad dödsboanmälan. Förutsättningarna för att kommunen ska kunna göra en dödsboanmälan är att:

 • den avlidne var folkbokförd och bodde i Helsingborg,
 • det inte finns några pengar eller tillgångar kvar efter att hela eller delar av begravningen är betald,
 • den som ansöker om dödsboanmälan har god kännedom om dödsboet och tillgångarna när kontakt tas med kommunen,
 • den ekonomiska situationen inte kräver omfattande utredning,
 • dödsbodelägarna är överens.

En dödsboanmälan kan inte göras om det finns komplicerade arvsfrågor på grund av testamente, äktenskapsförord eller efterarv. Inte heller om den avlidne efterlämnar fast egendom eller tomträtt. Om det i utredningen finns tveksamheter, kan dödsbohandläggare hänvisa dödsboet att istället göra en bouppteckning.

Tänk på att:

 • de tillgångar som finns i dödsboet ska först och främst användas till begravningen,
 • stoppa alla autogireringar och andra överföringar,
 • avvakta med att betala räkningar till dess att utredningen om dödsboanmälan är klar,
 • den avlidnes eventuella skulder inte tas med i dödsboanmälan,
 • spara alla kvitton gällande begravning och avyttringskostnader,
 • dödsboanmälan gäller för den ekonomiska situationen på dödsdagen och bör göras snarast inom två månader efter dödsfallet,
 • de anhöriga inte rört tillgångarna i dödsboet innan ni har varit i kontakt med dödsbohandläggare i kommunen,
 • om den avlidne var gift eller registrerad partner ska bådas ekonomi redovisas vid ansökan om dödsboanmälan. Med stöd av 12 kap 2 § äktenskapsbalken kan efterlevande make/registrerad partner begära att behålla sitt giftorättsgods.

Så ansöker du om en dödsboanmälan

Om du som är dödsbodelägare (du som har rätt till arv) eller är företrädare för dödsboet vill ansöka om en dödsboanmälan för den avlidne kontaktar du dödsbohandläggare på arbetsmarknadsförvaltningen via de kontaktuppgifter som visas under Kontakt.

Vid kontakten ska du lämna personuppgifter om den avlidne och dina kontaktuppgifter. Därefter blir du uppringd av en dödsbohandläggare som undersöker om förutsättningar finns för att göra en dödsboanmälan.

Dödsboförvaltning

Dödsbodelägarna (oftast de anhöriga) har ansvar för att gemensamt förvalta den dödes egendom under boets utredning.

I vissa fall har kommunen en skyldighet att ta hand om den avlidnes egendom och ordna med gravsättning när den avlidne inte efterlämnar någon som ordnar detta.

Kommunen har rätt till ersättning av dödsboet för sina kostnader i samband med förvaltningen av dödsboet.

Behandling av personuppgifter

I egenskap av dödsbodelägare i ett dödsbo där kommunen hjälper till att upprätta dödsboanmälan behandlar Helsingborgs stad dina personuppgifter (namn, efternamn och kontaktuppgifter). Dina personuppgifter inhämtas från offentliga register och ibland även från andra dödsbodelägare. Dina uppgifter lämnas också vidare till Skatteverket i dödsboanmälan.

Den rättsliga grunden för behandlingen är uppgift av allmänt intresse. Personuppgiftsansvarig är Helsingborgs stad, Arbetsmarknadsnämnden. Läs mer om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter och dina rättigheter.

Begravningskostnad

Om det saknas pengar i dödsboet till att betala hela eller delar av begravningen kan dödsboet ansöka om ekonomiskt bistånd. Läs mer om ekonomiskt bistånd till begravningskostnad.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?