Fonder och stiftelser

Helsingborgs stad har hand om ett stort antal stiftelser. Många av dessa kan du som är skriven i Helsingborg söka pengar från.

Det är viktigt att vara medveten om att pengarna tillhör respektive stiftelse och stiftelserna själva avgör vem som får ta del av pengarna. Det är alltså inte kommunens pengar som delas ut. Helsingborgs stad har anlitats av stiftelserna för att administrera dem. Stiftelsepengarna skiljer sig därför från exempelvis socialbidrag och du har ingen rättighet att få pengar från en stiftelse eller rätt att få ett visst belopp.

För att så många som möjligt ska kunna ta del av stiftelsernas pengar så beviljas du maximalt en gång per kalenderår, oavsett när under året du skickade in din ansökan.

Vem får pengar från stiftelserna som staden förvaltar?

Kriterier för att du ska kunna bli beviljad pengar:

  • vara skriven i Helsingborgs kommun
  • vara över 18 år gammal
  • inte är studerande med inkomst från CSN
  • ha en låg löpande inkomst. För närvarande är gränsen för låg inkomst satt till att du har maximalt 6 500 kronor per månad kvar efter att hyran är betald. För gifta/sambor är gränsen maximalt 8 500 kronor kvar efter att hyran är betald. Om du har hemmavarande barn under 18 år så höjs gränsen med 2 000 kronor per barn.

Så ansöker du steg-för-steg

1. Ladda ner ansökningsblanketten (pdf 1 MB) och bilagan till ansökningsblanketten (pdf 239 kB). Om du vill ha blanketten hemskickad, kontakta Helsingborg kontaktcenter på telefon 042-10 50 00 eller skicka ett mejl till kontaktcenter@helsingborg.se eller besök oss på Stortorget 17 (karta).

2. Fyll i ansökningsblanketten. Glöm inte att skriva under den.

3. Skriv gärna utförligt om dig själv i ansökan.

  • Skriv om dina arbeten. En del stiftelser vänder sig till specifika yrkesgrupper. Exempelvis finns en stiftelse för kvinnor över 50 år som har arbetat med hantverk eller handel.
  • Skriv om din familjesituation.
  • Skriv varför du ansöker och vad du ansöker pengar till. Till exempel mat, kläder eller hjälp med hyran

4. Ta fram de bilagor som måste bifogas. Observera: Var noga så att du inte missar någon bilaga – en inkomplett ansökan behandlas inte.

Bifoga dessa bilagor

Det måste vara senaste deklarationen och innehålla alla sidor. Kopior går bra.

Det måste vara senaste deklarationen och innehålla alla sidor. Kopior går bra.

Får inte vara äldre än 3 månader. Årsbesked, exempelvis från Pensionsmyndigheten, går dock bra även om det är äldre än 3 månader. Har ni försörjningsstöd så bifogar ni ert besked om ekonomiskt bistånd från arbetsmarknadsförvaltningen.

Får inte vara äldre än 3 månader. Årsbesked, exempelvis från Pensionsmyndigheten, går dock bra även om det är äldre än 3 månader. Har ni försörjningsstöd så bifogar ni ert besked om ekonomiskt bistånd från arbetsmarknadsförvaltningen.

Får inte vara äldre än 12 månader
Hyresavi. Får inte vara äldre än 3 månader

Får inte vara äldre än 3 månader.

Beställs från Försäkringskassan.

Vissa stiftelser vänder sig specifikt till sjuka. Om du vill kunna bli aktuell för tilldelning från en sådan stiftelse behöver du bifoga aktuellt intyg från sjukvården.

5. Lämna eller skicka din signerade ansökan, inklusive bilagor, till Helsingborgs stads kontaktcenter.

Vad händer sedan?

Helsingborg kontaktcenter lämnar din ansökan till stiftelseadministrationen som kontrollerar att du uppfyller kriterierna för att söka och att din ansökan är komplett med de bilagor som krävs. Om allt är i sin ordning så väljer stiftelseadministrationen ut en stiftelse som passar dig utifrån det du har beskrivit i din ansökan. Du behöver alltså inte själv veta vilken stiftelse du vill söka pengar ur. En och samma ansökningsblankett används för att söka medel ur de allra flesta stiftelserna.

Stiftelser som kräver särskilda ansökningsblanketter

Denna fond delar ut pengar till behövande personer över 60 år för hjälp med exempelvis hyra eller inköp av medicinska hjälpmedel, särskild vård. Stiftelsen vänder sig även till föreningar som har till syfte att skapa ”nytta och trevnad för äldre”. Ansökningsperioden är augusti till och med september.

Denna stiftelse vänder sig till personer som varit anställda vid Helsingborgs gummifabrik under minst 10 år eller till den anställdes änka/änkling/barn. Stiftelsen vänder sig också till personer som tillhört Helsingborgs köpmanskår. Ansökningsperioden är mars till och med april.

Fonden vänder sig till personer under 25 år och avser praktisk utbildning eller fortsatta studier vid gymnasieskola eller motsvarande. Ansökningsperioden är augusti till och med september.

Denna fond delar ut pengar till behövande konstnärer i nordvästra Skåne. Ansökningsperioden är mars till och med april.

Stiftelsen är till för barn i Helsingborg med rörelsehinder, synskador eller hörselskador. Ansökningsperioden är mars till och med december.

Om du vill söka pengar från en av de fonder som kräver särskild ansökningsblankett ska du kontakta Helsingborg kontaktcenter, så får du blanketten hemskickad.

Du får svar på din ansökan efter maximalt fyra månader från det att du har skickat den. Om du har blivit beviljad pengar, kommer ett besked om detta genom ett brev med en postavi. Lös in postavin hos banken för att få ut dina pengar. Alternativt blir pengarna insatta på ditt konto om du angett detta. Om du i stället har fått avslag får du ett brev som informerar om detta samt varför din ansökan inte godkändes.

Mer information om fonder och stiftelser

Varje stiftelse som Helsingborgs stad har hand om har egna regler som talar om hur och till vem pengarna ska delas ut. Dessa regler måste kommunen följa.

De stiftelser som Helsingborgs stad har hand om har olika inriktning. Exempelvis är en del stiftelser avsedda att bidra till stadens förskönande, andra vänder sig till grund- och gymnasieskolor och ytterligare några stöttar specifika organisationer och ändamål. Staden förvaltar inga stiftelser som riktar sig till studenter på eftergymnasial nivå. Är du student rekommenderar vi därför att du tar kontakt med din skola för att få hjälp att hitta lämpliga stiftelser att söka pengar från.

Många av stiftelserna har en social inriktning och är tänkta att på olika sätt stötta behövande. Det är de sociala stiftelserna du som invånare kan söka pengar från. Tanken med dessa stiftelser är generellt att pengarna ska bidra till ökad livskvalitet.

Om du vill fördjupa dig lite mer, finns den så kallade donationshandboken. Där kan du läsa om flera av de stiftelser som Helsingborgs stad förvaltar. Det står hur fonderna ska användas och vem de vänder sig till. Texterna i boken är dock generellt svårlästa och det är inget krav att du sätter dig in i de olika stiftelserna för att kunna söka pengar, detta gör staden åt dig.

Läs mer i Helsingborgs stads donationshandbok (pdf 8,8 MB).