God man, förvaltare, förmyndare

Den som inte kan ta tillvara sina egna ekonomiska och juridiska rättigheter har rätt till en ställföreträdare. Ställföreträdare är ett samlingsnamn för gode män, förvaltare och förmyndare.

Lena har varit god man åt Eva under flera år. Hon ser till att Evas vardag fungerar. Hon håller ordning på räkningarna, bokar läkartider, frågar om Eva trivs i sin bostad och hur hon har det på jobbet.

Det finns många anledningar till varför man behöver en ställföreträdare. Många får svårt att sköta sin ekonomi när de blir gamla. Andra har svårt att boka läkartider för att de har en funktionsnedsättning. Även barn som saknar föräldrar behöver en ställföreträdare.

En god man hjälper den som inte själv kan sköta sin ekonomi eller sina kontakter med myndigheter. Det kan till exempel bero på sjukdom eller en funktionsnedsättning. Det är frivilligt att få en god man och den som har god man bestämmer fortfarande i viktiga frågor.

I bland räcker det inte med den hjälp som en god man kan ge. Då utses en förvaltare. Det är en tvångsåtgärd som tas till när en person inte anses kunna ta hand om sig själv eller det han eller hon äger. Åtgärden begränsar vad en personer kan göra på egen hand. Till exempel bestämmer förvaltaren över det som personen äger.

Om ett barn saknar föräldrar, har omyndiga föräldrar eller föräldrar som anses olämpliga kan tingsrätten utse en särskilt förordnad vårdnadshavare. Denna blir även förmyndare. Förmyndaren ser till att barnets intressen tas till vara och bestämmer över barnets egendom.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?