Inteckning, pantsättning och lån för dig som god man

En god man eller förvaltare kan bli tvungen att låna pengar för sin huvudmans räkning. Detta kan till exempel bli aktuellt vid köp av fastighet eller bostadsrätt. 

I samband med detta kan det även bli aktuellt med att söka nya inteckningar och eventuellt pantsätta egendom. Sådana åtgärder kräver alltid överförmyndarens samtycke.

För att få tillstånd till detta ska du skicka in följande handlingar till överförmyndarnämnden:

  • Blanketten Ansökan om nämndens tillstånd om köp och försäljning av fast egendom, bostadsrätt, tomträtt med mera (pdf 317 kB). I blanketten ska du ange hur stort beloppet för inteckning, pantsättning eller lånet är. Du ska också skriva vad pengarna ska användas till, varför de måste lånas och varför den omyndige eller huvudmannens egendom måste användas. Taxeringsbevis för fastigheten eller tomträtten ska bifogas.
  • Uppgifter om vilka skulder som belastar fastigheten.
  • Om den omyndige eller huvudmannen är delägare i ett dödsbo (ekonomiska tillgångar efter en avliden person) ska en kopia av bouppteckningen som visar samtliga dödsbodelägare bifogas ansökan. Bouppteckningen ska vara registrerad hos skatteverket.
  • Kompletta handlingar, till exempel undertecknat köpekontrakt, lånehandlingar eller inteckningshandlingar från bank.
  • Den omyndiges (om han eller hon fyllt 16 år) eller huvudmannens yttrande om han eller hon förstår vad det handlar om. Om hon eller han inte förstår ska närmast anhöriga (make/maka/sambo/föräldrar/barn) lämna yttrande.

En ansökan måste innehålla alla de åtgärder du önskar genomföra. Annars måste du ansöka på nytt för varje ny åtgärd.

Ett tillstånd att köpa fastighet eller tomträtt innebär inte att du får tillåtelse att pantsätta eller belåna den. Tillståndet till köp eller försäljning är giltigt i sex månader.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?