Förmyndare för barn

Barn under 18 år ska ha en företrädare som beslutar om ekonomi och egendom. Oftast är det föräldrarna själva som är förmyndare. Om barnet saknar föräldrar kan tingsrätten utse en särskilt förordnad förmyndare.

Som förälder är man oftast både vårdnadshavare och förmyndare för sina barn. Det ansvaret har man tills barnen fyllt 18 år.

Att vara vårdnadshavare för ett barn innebär att man tar hand om den dagliga omvårdnaden om barnet.

Att vara förmyndare för ett barn innebär att man företräder barnet genom att fatta beslut om ekonomi och egendom. Ett barns förmyndare ska ta tillvara barnets intressen genom att fatta kloka beslut om barnets tillgångar. Förmyndarna får till exempel inte använda barnets pengar till sina egna utgifter. De får inte heller skänka bort barnets tillgångar.

Om barnet har mer än en förälder är oftast båda förmyndare. De förvaltar barnets ekonomi och egendom gemensamt. Om en förälder avlider fortsätter den andra vara ensam förmyndare.

Fri eller kontrollerad förvaltning

Om barnets tillgångar understiger åtta basbelopp (386 400 kronor år 2022) har förmyndarna fri förvaltning. Det betyder att föräldrarna på egen hand bestämmer hur barnets tillgångar ska användas och placeras.

Om barnet har större tillgångar används i stället kontrollerad förvaltning. Det gäller följande situationer:

  • Barnet har tillgångar som överstiger åtta prisbasbelopp (386 400 kronor år 2022).
  • Barnet äger en fastighet, tomträtt eller bostadsrätt.
  • Föräldrarna har lånat pengar av barnet.

Kontrollerad förvaltning innebär begränsningar i föräldrarnas rätt att förvalta barnets tillgångar. De måste lämna en årsräkning till överförmyndarnämnden en gång om året. I den ska det framgå hur barnets tillgångar har förvaltats under året, till exempel hur pengar har placerats. Föräldrarna får inte heller köpa aktier för barnets pengar utan överförmyndarnämndens godkännande.

Oavsett storleken på barnets tillgångar kan överförmyndarnämnden besluta om kontrollerad förvaltning. Det görs till exempel om föräldrarna missköter sitt förmyndarskap. Överförmyndarnämnden kan då fatta beslut om en rad begränsningar, som att spärra barnets bankkonto eller begära att föräldrarna redovisar sin förvaltning. Socialtjänsten är skyldig att anmäla om föräldrar missköter sina barns ekonomi.

Även i andra fall tillämpas kontrollerad förvaltning. En person som vill testamentera eller ge en gåva till ett barn kan begära att överförmyndaren ska kontrollera förvaltningen. Det kallas särskild överförmyndarkontroll.

I bland krävs överförmyndarens godkännande

I vissa fall krävs alltid överförmyndarens godkännande, oavsett fri eller kontrollerad förvaltning. Det gäller följande situationer:

  • Köpa, inteckna eller sälja fastighet, tomträtt eller bostadsrätt.
  • Ta emot gåva som rör fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt.
  • Låna eller låna ut pengar och pantsättning/inteckning av fast egendom.
  • Bedriva näringsverksamhet.
  • Vård av barnets rätt i dödsbo.

En medförmyndare kan ge föräldrar stöd

Om en förälder inte klarar av att sköta sitt barns ekonomi kan tingsrätten utse en så kallad medförmyndare. Medförmyndaren ska vara ett stöd i förvaltningen av barnets ekonomi och egendom. Att utse en medförmyndare kan i bland vara ett alternativ till att frånta någon sitt förmyndarskap.

Tingsrätten utser en medförmyndare efter att ha fått ansökan av överförmyndarnämnden.

Vad händer om barnet inte har någon förmyndare?

Det händer att barn saknar förmyndare. Det kan bero på att båda föräldrarna är döda, att föräldrarna är minderåriga eller att de har fråntagits sitt förmyndarskap på grund av missbruk eller ekonomiska svårigheter.

Om ett barn inte har någon förmyndare kan tingsrätten utse en särskilt förordnad förmyndare. En särskilt förordnad förmyndare redovisar sin förvaltning av barnets ekonomi och egendom till överförmyndarnämnden.

Om barnet även saknar vårdnadshavare kan tingsrätten utse en särskilt förordnad vårdnadshavare. Personen blir då både vårdnadshavare och förmyndare för barnet.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.