Förmyndare för barn

Tingsrätten utser en särskilt förordnad förmyndare om barnet inte har en sådan, till exempel om vårdnadshavaren själv har en förvaltare.

Oftast är föräldrarna vårdnadshavare och förmyndare för sina barn tills de fyllt 18 år. Som förmyndare ska du se till att ditt barn är tryggt och att barnets intressen tas till vara.  Du ska också ta hand om det barnet äger och se till så att det ger en rimlig avkastning.

Fri eller kontrollerad förvaltning?

Beroende på hur mycket barnets tillgångar är värda sker antingen en så kallad fri eller kontrollerad förvaltning.

Fri förvaltning innebär att du som förmyndare bestämmer hur barnets tillgångar ska placeras så länge de understiger åtta basbelopp (386 400 kronor år 2022).

Om tillgångarna överstiger den summan måste du genast anmäla det till överförmyndaren. Då har du som förmyndare inte längre rätt att själv förvalta pengarna utan begränsas och kontrolleras av överförmyndaren. Detta kallas kontrollerad förvaltning.

I vissa fall tillämpas kontrollerad förvaltning oavsett storleken på barnets tillgångar. Exempel på detta är om du missköter dig som förmyndare eller om det i ett testamente eller gåvobrev står angivet att den egendom som barnet får ska kontrolleras av överförmyndaren.

Ibland krävs överförmyndarens godkännande

I vissa fall krävs alltid överförmyndarens godkännande, oavsett fri eller kontrollerad förvaltning. Det gäller följande ärenden:

En medförmyndare kan ge dig stöd

Om du som förälder till exempel inte klarar av att sköta ditt barns ekonomi kan tingsrätten utse en så kallad medförmyndare som hjälper dig. Att utse en medförmyndare är ett lindrigare alternativ än att ta ifrån dig ditt förmyndarskap och utse en särskild förordnad förmyndare.

Tingsrätten utser en medförmyndare efter att ha fått ansökan av överförmyndarnämnden.

Vad händer om barnet inte har någon förmyndare?

Om ett barn inte har någon förmyndare kan tingsrätten utse en så kallad särskilt förordnad förmyndare beroende på behovet.

Att barnet saknar vårdnadshavare kan bero på att båda föräldrarna har avlidit. Vårdnadshavaren kan ha förlorat sitt förmyndarskap på grund av missbruk eller ekonomiska svårigheter.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?