4. Antagande

Antagande

Ett beslut om att anta en detaljplan sker antingen i stadsbyggnadsnämnden eller i kommunfullmäktige.

De planer som antas av kommunfullmäktige är oftast de som är kopplade till ett exploateringsavtal som ska antas samtidigt eller där detaljplanen har följt det utökade planförfarandet. Övriga detaljplaner antas som regel av stadsbyggnadsnämnden. Det framgår alltid av handlingarna till sammanträdet om stadsbyggnadsnämnden eller kommunfullmäktige beslutar om att anta planen.

De som lämnat skriftliga synpunkter på planförslaget som inte har tillgodosetts under processens gång, underrättas om vilken instans som ska anta planen och när. Dessa personer har rätt att överklaga en detaljplan. Kommunen måste ha fått en överklagan inom tre veckor från den dag beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla.

Laga kraft efter 3 veckor

Om en detaljplan inte överklagas inom 3 veckor vinner den laga kraft och börjar gälla. Du hittar Helsingborgs gällande detaljplaner här.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?