Specialpedagogiskt resurscentrum SRC

Specialpedagogiskt resurscentrum, SRC, är ett specialpedagogiskt stöd till förskolor och skolor. Genom information, utbildning och handledning stöttar vi verksamheter i arbetet med barn och elever i behov av särskilt stöd.

SRC har som uppdrag att ge information och ökad kompetens om olika funktionsvariationer och verksamhetsanpassningar. Vi ger stöd genom handledning samt organiserar och genomför fortbildning av personal. Detta med fokus att stötta verksamheter i arbetet med barn och elever i behov av särskilt stöd. Vi samarbetar bland annat med föräldra- och barnhälsovården, barn- och ungdomshabiliteringen, BUP, socialtjänst och elevhälsopersonal.

Hur kan SRC stötta förskolor och skolor?

Vi kan observera, handleda och fortbilda inom följande områden:
• Intellektuell funktionsnedsättning
• Rörelsehinder
• Tal- och språkstörning
• Läs- och skrivsvårigheter
• Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
• Hörselnedsättningar
• Synnedsättning, ej korrigerbar med glasögon

Vem arbetar på SRC?

Vi är specialpedagoger med fördjupade kunskaper i ovanstående funktionsvariationer.

Hur gör förskolan/skolan för att få SRCs stöd?

För att få stöd från SRC ansöker rektor om verksamhetsstöd från Elevhälsan.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?