Namnsättning av gator, kvarter och allmänna platser

Visste du att S:t Clemens gata tidigare hette Långvinkelspromenaden? Eller att Helsingborg haft både en Leopoldsgatan och en Återvändsgränden?

Namnsättning blir aktuellt då nya gator, kvarter eller allmänna platser skapas i staden. I Helsingborg är det stadsbyggnadsförvaltningen som ansvarar för att ta fram namnförslag. Stadsbyggnadsnämnden fastställer sedan namnen.

Vid namnsättning tillämpas Kulturmiljölagens paragraf om god ortnamnssed och även olika namnvårdsprinciper.

Exempel:

  • Hävdvunna namn ska inte ändras utan starka skäl.
  • Namnen ska vara lätta att uppfatta, lätta att uttala och lätta att skriva.
  • Vid namngivning efter personer, så kallade memorialnamn, så ska personen ifråga vara avliden.
  • Namnet kommer att finnas kvar under en lång tid, det är därför viktigt att det inte är ett ”modenamn”.
  • Vid namnsättning av nya områden är önskemålet att i första hand hitta något historiskt tema eller annat som anknyter till platsen. I annat fall kan namnet anknyta till en namnkategori som redan finns eller så väljs en helt ny kategori.

Vart vänder jag mig om jag har frågor eller vill komma med förslag på namn?
Kontakta stadsbyggnadsförvaltningens kart- och mätenhet, e-post: kartomat@helsingborg.se.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?