In- och utfart till fastighet

Till varje fastighet ingår normalt en cirka fyra meter bred infart och utfart. Här får du information om vad som gäller i Helsingborg om du vill ändra din befintliga in- och utfart eller anlägga en ny in- och utfart till din fastighet.

Det är detaljplanen som styr vad du eller andra får göra och bygga i ett område. Men du behöver ett godkännande från stadsbyggnadsförvaltningen, även om du har fått ett bygglov för till exempel ett nytt garage.

Om inte detaljplanen säger annat ingår det en cirka fyra meter bred in- och utfart till varje fastighet. Helsingborgs stad bekostar en sänkning av kantstenen alternativt en asfaltkil, en så kallad ”cigarr”, mot körbanan.

När gatan utanför din fastighet byggs om eller vid beläggningsarbeten ersätter staden eventuella asfaltkilar med sänkt kantstöd. Kanten kommer att bli ungefär 4-6 centimeter hög.

Godkännande krävs för infarter och utfarter

Om du vill ha in- och utfarter eller ändra din nuvarande behöver du ett godkännande från stadsbyggnadsförvaltningen. Förutom att kontrollera att detaljplanen tillåter en ny eller flyttad in- och utfart beaktar stadsbyggnadsförvaltningen också trafik- och anläggningstekniska samt miljömässiga aspekter innan det godkänns om en ny eller flyttad in- och utfart.

Innan hinder på stadens mark kan flyttas eller tas bort behöver du tillstånd från ägaren av det som behöver flyttas. Det kan till exempel vara belysningsstolpar, kabelskåp, träd, vägmärken eller räcken. Det kan till också vara att sänka kantstenen, hårdgöra gräs- och planteringsytor eller förstärka gångbanan. Det är du som fastighetsägare som sedan bekostar dessa arbeten om du har fler än en in- och utfart.

Du är betalningsansvarig för ovanstående även om du har ett beviljat bygglov för garage, carport, biluppställningsplats eller motsvarande.

Så ansöker du om ny eller ändrad in- och utfart

Om du vill anlägga en ny eller ändra befintlig in- och utfart kontaktar du Helsingborg kontaktcenter som hänvisar dig till rätt person.