Ändra in- och utfart till fastighet

Till varje fastighet ingår normalt en in- och utfart för bil. In- och utfarten behöver samordnas med gatans utformning så som träd, belysning med mera. Här får du information om vad som gäller i Helsingborg om du vill ändra eller bredda din befintliga in- och utfart eller om du vill anlägga en ny in- och utfart till din fastighet.

Det är detaljplanen som styr vad du eller andra får göra och bygga i ett område. Men du behöver ett godkännande från stadsbyggnadsförvaltningen, även om du har fått ett bygglov för till exempel ett nytt garage.

Om inte detaljplanen säger annat ingår det en 3-5 meter bred in- och utfart till varje fastighet. Går det att ordna parkeringen med en smalare infart är detta att föredra, men är det möjligt på platsen accepterar vi en 5 meter bred utfart för två bilar. Helsingborgs stad bekostar en sänkning av kantstenen alternativt en asfaltkil, en så kallad ”cigarr”, mot körbanan.

När gatan utanför din fastighet byggs om eller vid beläggningsarbeten ersätter staden eventuella asfaltkilar med sänkt kantstöd. Kanten kommer att bli ungefär 4-6 centimeter hög.

Godkännande krävs för infarter och utfarter

Om du vill ha in- och utfarter eller ändra eller bredda din nuvarande behöver du ett godkännande från stadsbyggnadsförvaltningen. Förutom att kontrollera att detaljplanen tillåter en ny eller flyttad in- och utfart beaktar stadsbyggnadsförvaltningen också trafik- och anläggningstekniska samt miljömässiga aspekter innan det godkänns om en ny eller flyttad in- och utfart.

Innan hinder på stadens mark kan flyttas eller tas bort behöver du tillstånd från ägaren av det som behöver flyttas. Det kan till exempel vara belysningsstolpar, kabelskåp, träd, vägmärken eller räcken. Det kan till exempel också vara att sänka kantstenen, hårdgöra gräs- och planteringsytor eller förstärka gångbanan.

Alla markarbeten ska utföras av Helsingborgs stads entreprenörer. Det är du som fastighetsägare som sedan bekostar dessa arbeten om du har fler än en in- och utfart.

Du är betalningsansvarig för ovanstående även om du har ett beviljat bygglov för garage, carport, biluppställningsplats eller motsvarande.

Så ansöker du om ny eller ändrad in- och utfart

Om du vill anlägga en ny eller ändra befintlig in- och utfart kan du göra det genom appen eller webbtjänsten Ett bättre Helsingborg. Du kan också kontakta Helsingborg kontaktcenter.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.