Kemikalier

Kontakta miljöförvaltningen om du upptäcker ett utsläpp, exempelvis i vattendrag, mark eller luft. Du når miljöförvaltningen via Helsingborg kontaktcenter, telefon 042-10 50 00.

Det är bra om du, innan du kontaktar miljöförvaltningen, noterar vid vilken eller vilka tidpunkter du har iakttagit utsläpp, hur långt uppströms vattendraget det finns synliga tecken, samt om du iakttagit några andra ovanliga omständigheter som kan ha samband med utsläppet.

Vanligtvis försöker miljöförvaltningen spåra källan till utsläppet, samt bedöma vilka åtgärder som behövs för att motverka eventuella skador. Är det ett pågående utsläpp kan det vara viktigt att i första hand larma Räddningstjänsten Skåne Nordväst telefon 010-219 00 00 (icke brådskande samtal).

Olika typer av utsläpp

Utsläppen kan  visa sig som olika typer av färgning, grumling eller skumning i en bäck, ett dike, en damm eller något annat vattendrag. Död fisk eller andra djur kan också vara ett tecken på att något släppts ut.

Utsläpp i vatten

Utsläpp av olja, diesel eller bensin känns igen genom den speciella lukten och att vattnet blir regnbågsfärgat. Det krävs endast en liten utsläppsmängd för att det ska märkas i vattnet.

Grön färg kan innebära alger eller pyrinin

Pyrinin färgar vattnet grönt och används bland annat för att spåra läckage i fjärrvärmenätet. Grönfärgat vatten kan därför dyka upp plötsligt i exempelvis dammar och andra ytvatten eller i vattenledningsnätet. Grön färg i ytvatten kan även bero på förekomst av alger.

Mjölkigt och grumligt vatten

Utsläpp från värmepumpsborrning ger en färgning/grumling av vattnet. Färgen kan variera beroende på vad man borrar i för berggrund. I Helsingborg är dock färgen vanligen vit- eller gråaktig. Vid ett utsläpp brukar det finnas en tunn hinna av finkrossat bergmaterial så kallat ”borrkax” utmed botten i exempelvis ett vattendrag. Sedimenteringen i rinnande vatten är ofta fläckvis. Vid rikligare utsläpp kan hela botten vara täckt. Vattnet är ofta grått till vitaktigt och brukar se lite ”mjölkigt” ut.

Mjölkigt och grumligt vatten kan också bero på utsläpp av skärvätskor eller andra kemikalier.

Rött och oljigt

Oljeskimmer i vatten kan bero på naturligt förekommande järnbakterier. Ofta är det kombinerat med förekomst av orangerött slam eller avlagringar.

Vitt skum kan betyda utsläpp av gödsel

Utsläpp av urin, ensilage- eller gödsel kan ibland avge en frän lukt. Vitt skum och död fisk kan också vara ett tecken på utsläpp av denna typ

Utsläpp till mark

Vid utsläpp till mark är det angeläget att få reda på vad som släppts ut och om det ämnet lätt kan sprida sig till omgivningen och eventuellt förorena till exempel en vattentäkt.

Utsläpp till luft

Utsläpp till luften handlar ofta om olika typer av lukter eller eldning av avfall. Det är bra om du innan du kontaktar miljöförvaltningen noterar vid vilka tidpunkter det luktar, vilken vindriktning som råder och om fler än du har märkt lukten.